Ons wens onsself soms geluk wanneer ons wakker word na 'n nagmerrie; dit kan so wees in die oomblik na die dood.


ons-wens-onsself-soms-geluk-wanneer-ons-wakker-word-na-'n-nagmerrie-dit-kan-so-wees-in-die-oomblik-na-die-dood
nathaniel hawthorneonswensonsselfsomsgelukwanneeronswakkerwordna'nnagmerrieditkansoweesindieoomblikdoodons wenswens onsselfonsself somssoms gelukgeluk wanneerwanneer onsons wakkerwakker wordword nana 'nn nagmerriedit kankan soso weeswees inin diedie oomblikoomblik nana diedie doodons wens onsselfwens onsself somsonsself soms geluksoms geluk wanneergeluk wanneer onswanneer ons wakkerons wakker wordwakker word naword na 'nna 'n nagmerriedit kan sokan so weesso wees inwees in diein die oomblikdie oomblik naoomblik na diena die doodons wens onsself somswens onsself soms gelukonsself soms geluk wanneersoms geluk wanneer onsgeluk wanneer ons wakkerwanneer ons wakker wordons wakker word nawakker word na 'nword na 'n nagmerriedit kan so weeskan so wees inso wees in diewees in die oomblikin die oomblik nadie oomblik na dieoomblik na die doodons wens onsself soms gelukwens onsself soms geluk wanneeronsself soms geluk wanneer onssoms geluk wanneer ons wakkergeluk wanneer ons wakker wordwanneer ons wakker word naons wakker word na 'nwakker word na 'n nagmerriedit kan so wees inkan so wees in dieso wees in die oomblikwees in die oomblik nain die oomblik na diedie oomblik na die dood

Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
Wanneer ek dood is, hoop ek dit sal so wees: hoe sondig hy ook al was, sy boeke word gelees. -Hilaire Belloc
wanneer-ek-dood-is-hoop-ek-dit-sal-so-wees-hoe-sondig-hy-ook-al-was-sy-boeke-word-gelees
Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk. -C.J. Langenhoven
ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk