Ons wêred is ryk en wonderlik, en daar is oral stories. Niemand moet ooit probeer om die geskiedenis te oortref nie; die feite is fantasties genoeg.


ons-wêred-is-ryk-wonderlik-daar-is-oral-stories-niemand-moet-ooit-probeer-om-die-geskiedenis-te-oortref-nie-die-feite-is-fantasties-genoeg
louis l'amouronswêredisrykwonderlikdaaroralstoriesniemandmoetooitprobeeromdiegeskiedenisteoortrefniefeitefantastiesgenoegons wêredwêred isis rykryk enen wonderliken daardaar isoral storiesmoet ooitooit probeerprobeer omom diedie geskiedenisgeskiedenis tete oortrefoortref niedie feitefeite isis fantastiesfantasties genoegons wêred iswêred is rykis ryk enryk en wonderliken daar isdaar is oralis oral storiesniemand moet ooitmoet ooit probeerooit probeer omprobeer om dieom die geskiedenisdie geskiedenis tegeskiedenis te oortrefte oortref niedie feite isfeite is fantastiesis fantasties genoegons wêred is rykwêred is ryk enis ryk en wonderliken daar is oraldaar is oral storiesniemand moet ooit probeermoet ooit probeer omooit probeer om dieprobeer om die geskiedenisom die geskiedenis tedie geskiedenis te oortrefgeskiedenis te oortref niedie feite is fantastiesfeite is fantasties genoegons wêred is ryk enwêred is ryk en wonderliken daar is oral storiesniemand moet ooit probeer ommoet ooit probeer om dieooit probeer om die geskiedenisprobeer om die geskiedenis teom die geskiedenis te oortrefdie geskiedenis te oortref niedie feite is fantasties genoeg

Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
Niemand het nog ooit opreg gebid sonder om iets te leer nie. -Ralph Waldo Emerson
niemand-het-nog-ooit-opreg-gebid-sonder-om-iets-te-leer-nie
Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak. -Henry Ford
geskiedenis-is-min-of-meer-twak-dit-is-tradisie-ons-wil-nie-tradisie-hê-nie-ons-wil-in-die-hede-leef-die-enigste-geskiedenis-wat-iets-werd-is-is