Ons vergeef die skenker nie heeltemal nie. Die hand wat ons voed loop in 'n mate gevaar om gebyt te word.


ons-vergeef-die-skenker-nie-heeltemal-nie-die-hand-wat-ons-voed-loop-in-'n-mate-gevaar-om-gebyt-te-word
ralph waldo emersononsvergeefdieskenkernieheeltemalniediehandwatonsvoedloopin'nmategevaaromgebyttewordons vergeefvergeef diedie skenkerskenker nienie heeltemalheeltemal niedie handwat onsons voedvoed looploop inin 'nn matemate gevaargevaar omom gebytgebyt tete wordons vergeef dievergeef die skenkerdie skenker nieskenker nie heeltemalnie heeltemal niedie hand wathand wat onswat ons voedons voed loopvoed loop inloop in 'nin 'n maten mate gevaarmate gevaar omgevaar om gebytom gebyt tegebyt te wordons vergeef die skenkervergeef die skenker niedie skenker nie heeltemalskenker nie heeltemal niedie hand wat onshand wat ons voedwat ons voed loopons voed loop invoed loop in 'nloop in 'n matein 'n mate gevaarn mate gevaar ommate gevaar om gebytgevaar om gebyt teom gebyt te wordons vergeef die skenker nievergeef die skenker nie heeltemaldie skenker nie heeltemal niedie hand wat ons voedhand wat ons voed loopwat ons voed loop inons voed loop in 'nvoed loop in 'n mateloop in 'n mate gevaarin 'n mate gevaar omn mate gevaar om gebytmate gevaar om gebyt tegevaar om gebyt te word

Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
Ons volk se moontlikhede is miskien talryker as wat ons meen. En 'n literatuur kan nooit vooraf teoreties in kafees of kroeë, voorkamers, kollegesale of redaksiekantore gemaak word nie. -N.P. van Wyk Louw
ons-volk-se-moontlikhede-is-miskien-talryker-as-wat-ons-meen-en-'n-literatuur-kan-nooit-vooraf-teoreties-in-kafees-of-kroeë-voorkamers-kollegesale