Ons vergeef die skenker nie heeltemal nie. Die hand wat ons voed loop in 'n mate gevaar om gebyt te word.


ons-vergeef-die-skenker-nie-heeltemal-nie-die-hand-wat-ons-voed-loop-in-'n-mate-gevaar-om-gebyt-te-word
ralph waldo emersononsvergeefdieskenkernieheeltemalniediehandwatonsvoedloopin'nmategevaaromgebyttewordons vergeefvergeef diedie skenkerskenker nienie heeltemalheeltemal niedie handwat onsons voedvoed looploop inin 'nn matemate gevaargevaar omom gebytgebyt tete wordons vergeef dievergeef die skenkerdie skenker nieskenker nie heeltemalnie heeltemal niedie hand wathand wat onswat ons voedons voed loopvoed loop inloop in 'nin 'n maten mate gevaarmate gevaar omgevaar om gebytom gebyt tegebyt te wordons vergeef die skenkervergeef die skenker niedie skenker nie heeltemalskenker nie heeltemal niedie hand wat onshand wat ons voedwat ons voed loopons voed loop invoed loop in 'nloop in 'n matein 'n mate gevaarn mate gevaar ommate gevaar om gebytgevaar om gebyt teom gebyt te wordons vergeef die skenker nievergeef die skenker nie heeltemaldie skenker nie heeltemal niedie hand wat ons voedhand wat ons voed loopwat ons voed loop inons voed loop in 'nvoed loop in 'n mateloop in 'n mate gevaarin 'n mate gevaar omn mate gevaar om gebytmate gevaar om gebyt tegevaar om gebyt te word

Ons Vader wat in die Hemel is,Laat u Naam geheilig word;Laat u koninkryk kom;Laat u wil ook op die aarde geskiet,Net soos in die hemel.Gee ons vandagOns daaglikse brood;En vergeef ons ons oortredingeSoos ons ook dié vergeweWat teen ons oortree;En laat ons nie in versoeking kom nieMaar verlos ons van die Bose.'n Leier wat veral in krisistye maar net daar is om agterna te loop, is geen leier nie. Hy is eerder 'n gevaar. Ek glo in werklike leierskap maar Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid.Ons is waarskynlik soos 'n klomp bekeerde alkoholiste. Ons drink nie meer nie, maar elke slag as jy by daardie kroeg verbygaan, dan ruk daardie elmboog nog so. Ek bedoel dat as ons 'n klomp mense soos hierdie bymekaarmaak, dan dink mense onmiddellik in terme waarskynlik van 'n stryddag en van 'n gekonkel en 'n gekoukus en so aan. Maar ons gaan probeer om soos ordentlike beheerde alkoholiste heeltemal oop kaarte te speel, van voor tot agter, en om so onafrikaans soos moontlik te werk te gaan.Ons moet 'n beleid volg en 'n praktyk uitwerk wat die gemeenskaplike in ons samelewing bevorder en beskerm, en terselfdertyd dit wat waardevol is in ons diversiteit eerbiedig....'n Ons volk se moontlikhede is miskien talryker as wat ons meen. En 'n literatuur kan nooit vooraf teoreties in kafees of kroeë, voorkamers, kollegesale of redaksiekantore gemaak word nie.