Ons Vader wat in die Hemel is,Laat u Naam geheilig word;Laat u koninkryk kom;Laat u wil ook op die aarde geskiet,Net soos in die hemel.Gee ons vandagOns daaglikse brood;En vergeef ons ons oortredingeSoos ons ook dié vergeweWat teen ons oortree;En laat ons nie in versoeking kom nieMaar verlos ons van die Bose.


ons-vader-wat-in-die-hemel-islaat-u-naam-geheilig-wordlaat-u-koninkryk-komlaat-u-wil-ook-op-die-aarde-geskietnet-soos-in-die-hemelgee-ons-vandagons
die bybelonsvaderwatindiehemelislaatnaamgeheiligwordlaatkoninkrykkomlaatwilookopaardegeskietnetsooshemelgeeonsvandagonsdaagliksebroodenvergeefoortredingesoosdiévergewewatteenoortreeenlaatnieversoekingkomniemaarverlosvanboseons vadervader watwat inin diedie hemelu naamnaam geheiligu koninkryku wilwil ookook opop diedie aardesoos inin dieons vandagonsvandagons daagliksevergeef onsons onsons oortredingesoosoortredingesoos onsons ookook diédié vergewewatvergewewat teenteen onslaat onsons nienie inin versoekingversoeking komkom niemaarniemaar verlosverlos onsons vanvan diedie boseons vader watvader wat inwat in diein die hemelu naam geheiligu wil ookwil ook opook op dieop die aardesoos in dieons vandagons daagliksevergeef ons onsons ons oortredingesoosons oortredingesoos onsoortredingesoos ons ookons ook diéook dié vergewewatdié vergewewat teenvergewewat teen onslaat ons nieons nie innie in versoekingin versoeking komversoeking kom niemaarkom niemaar verlosniemaar verlos onsverlos ons vanons van dievan die bose

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat