Ons moenie onder mekaar sit en membrane jag, terwyl ons Afrikaanse letterkunde vir die eerste keer werklik bedreig word nie.


ons-moenie-onder-mekaar-sit-membrane-jag-terwyl-ons-afrikaanse-letterkunde-vir-die-eerste-keer-werklik-bedreig-word-nie
p.g. du plessisonsmoenieondermekaarsitmembranejagterwylonsafrikaanseletterkundevirdieeerstekeerwerklikbedreigwordnieons moeniemoenie onderonder mekaarmekaar sitsit enen membranemembrane jagterwyl onsons afrikaanseafrikaanse letterkundeletterkunde virvir diedie eersteeerste keerkeer werklikwerklik bedreigbedreig wordword nieons moenie ondermoenie onder mekaaronder mekaar sitmekaar sit ensit en membraneen membrane jagterwyl ons afrikaanseons afrikaanse letterkundeafrikaanse letterkunde virletterkunde vir dievir die eerstedie eerste keereerste keer werklikkeer werklik bedreigwerklik bedreig wordbedreig word nieons moenie onder mekaarmoenie onder mekaar sitonder mekaar sit enmekaar sit en membranesit en membrane jagterwyl ons afrikaanse letterkundeons afrikaanse letterkunde virafrikaanse letterkunde vir dieletterkunde vir die eerstevir die eerste keerdie eerste keer werklikeerste keer werklik bedreigkeer werklik bedreig wordwerklik bedreig word nieons moenie onder mekaar sitmoenie onder mekaar sit enonder mekaar sit en membranemekaar sit en membrane jagterwyl ons afrikaanse letterkunde virons afrikaanse letterkunde vir dieafrikaanse letterkunde vir die eersteletterkunde vir die eerste keervir die eerste keer werklikdie eerste keer werklik bedreigeerste keer werklik bedreig wordkeer werklik bedreig word nie

Ons sal nie halfnaatjies...hier word, want ons mag U wette nie versteur; maar elkeen vermenigvuldig na sy soort en lewe langs mekaar volgens U woord. -D.J. Opperman
ons-sal-nie-halfnaatjieshier-word-want-ons-mag-u-wette-nie-versteur-maar-elkeen-vermenigvuldig-na-sy-soort-lewe-langs-mekaar-volgens-u-woord
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Moenie 'n man help wat homself kan help nie. Jy maak hom hulpeloos vir die toekoms en jy vermors die hulp wat jy vir 'n werklik behoeftige moes gespaar het. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-man-help-wat-homself-kan-help-nie-jy-maak-hom-hulpeloos-vir-die-toekoms-jy-vermors-die-hulp-wat-jy-vir-'n-werklik-behoeftige-moes-gespaar