Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid.


ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
pliny the elderonsloopmetvreemdevoeteonsodeur'ngeheueherkengroetmenseleefvanarbeidons looploop metmet vreemdevreemde voeteons siensien metmet vreemdevreemde oëdeur 'nn vreemdevreemde geheuegeheue herkenherken enen groetgroet onsons menseons leefleef vanvan vreemdevreemde arbeidons loop metloop met vreemdemet vreemde voeteons sien metsien met vreemdemet vreemde oëdeur 'n vreemden vreemde geheuevreemde geheue herkengeheue herken enherken en groeten groet onsgroet ons menseons leef vanleef van vreemdevan vreemde arbeidons loop met vreemdeloop met vreemde voeteons sien met vreemdesien met vreemde oëdeur 'n vreemde geheuen vreemde geheue herkenvreemde geheue herken engeheue herken en groetherken en groet onsen groet ons menseons leef van vreemdeleef van vreemde arbeidons loop met vreemde voeteons sien met vreemde oëdeur 'n vreemde geheue herkenn vreemde geheue herken envreemde geheue herken en groetgeheue herken en groet onsherken en groet ons menseons leef van vreemde arbeid

Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self.Koop jou wingerdstokkies van jou buurman. Jy het nie die vreemde wingerd se druiwe geproe nie.Ons is studente van woorde: ons word 10 of 15 jaar saamgehok in skole en kolleges en voordrag kamers en kom uiteindelik te voorskyn met 'n sak wind, 'n geheue vir woorde en weet absoluut niks.Waarom probeer ons ons nasie saboteer met prosesse waarin ons sê die meerderheid kan ander totaal vertrap, soos met plekname?Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe.