Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe.


ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
william shakespeareonsleeraananderdiewetvanbloedstrafmaarditkeermetkragoponsterugdieregwatallesgelykafweegdwingookdiegifkelkmengnaeielippeons leerleer aananderdie wetwet vanvan bloedbloed enen strafmaar ditdit keerkeer metmet kragopkragop onsons terugdie regreg watwat allesalles gelykafweegdwing ookook diedie gifkelkgifkelk watwat onsons eieeie lippeons leer aanleer aan anderdieaan anderdie wetanderdie wet vanwet van bloedvan bloed enbloed en strafmaar dit keerdit keer metkeer met kragopmet kragop onskragop ons terugdie reg watreg wat alleswat alles gelykafweegdwing ook dieook die gifkelkdie gifkelk watgifkelk wat onsons eie lippe

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk. -C.J. Langenhoven
ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk