Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het.


ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
c.s. lewisonskannooitweetof'nstukskryfwerkswakisnietensyonsbeginhetomditteleesasofbaiegoedisdanontdekdatdieouteuronverdiendekomplimentgegeehetons kankan nooitnooit weetn stukstuk skryfwerkskryfwerk swakswak isis nienie tensytensy onsons beginbegin hethet omom ditdit tete leeslees asofasof ditdit baiebaie goedgoed isen dandan ontdekontdek datdat onsons diedie outeurouteur 'nn onverdiendeonverdiende komplimentkompliment gegeegegee hetons kan nooitkan nooit weetweet of 'nn stuk skryfwerkstuk skryfwerk swakskryfwerk swak isswak is nieis nie tensynie tensy onstensy ons beginons begin hetbegin het omhet om ditom dit tedit te leeste lees asoflees asof ditasof dit baiedit baie goedbaie goed isen dan ontdekdan ontdek datontdek dat onsdat ons dieons die outeurdie outeur 'nouteur 'n onverdienden onverdiende komplimentonverdiende kompliment gegeekompliment gegee het

Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self. -C.J. Langenhoven
ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self