Ons is waarskynlik soos 'n klomp bekeerde alkoholiste. Ons drink nie meer nie, maar elke slag as jy by daardie kroeg verbygaan, dan ruk daardie elmboog nog so. Ek bedoel dat as ons 'n klomp mense soos hierdie bymekaarmaak, dan dink mense onmiddellik in terme waarskynlik van 'n stryddag en van 'n gekonkel en 'n gekoukus en so aan. Maar ons gaan probeer om soos ordentlike beheerde alkoholiste heeltemal oop kaarte te speel, van voor tot agter, en om so onafrikaans soos moontlik te werk te gaan.


ons-is-waarskynlik-soos-'n-klomp-bekeerde-alkoholiste-ons-drink-nie-meer-nie-maar-elke-slag-as-jy-by-daardie-kroeg-verbygaan-dan-ruk-daardie-elmboog
breyten breytenbachonsiswaarskynliksoos'nklompbekeerdealkoholistedrinkniemeerniemaarelkeslagasjybydaardiekroegverbygaandanrukelmboognogsoekbedoeldatonsmensehierdiebymekaarmaakdinkonmiddellikintermevanstryddaggekonkelgekoukussoaanmaargaanprobeeromordentlikebeheerdealkoholisteheeltemaloopkaartetespeelvoortotagteronafrikaansmoontlikwerkgaanons isis waarskynlikwaarskynlik soossoos 'nn klompklomp bekeerdebekeerde alkoholisteons drinkdrink nienie meermeer niemaar elkeelke slagslag asas jyjy byby daardiedaardie kroegkroeg verbygaandan rukruk daardiedaardie elmboogelmboog nognog soek bedoelbedoel datdat asas onsons 'nn klompklomp mensemense soossoos hierdiehierdie bymekaarmaakdan dinkdink mensemense onmiddellikonmiddellik inin termeterme waarskynlikwaarskynlik vanvan 'nn stryddagstryddag enen vanvan 'nn gekonkelgekonkel enen 'nn gekoukusgekoukus enen soso aanmaar onsons gaangaan probeerprobeer omom soosordentlike beheerdebeheerde alkoholistealkoholiste heeltemalheeltemal oopoop kaartekaarte tete speelvan voortot agteren omom soso onafrikaansonafrikaans soossoos moontlikmoontlik tete werkwerk tete gaanons is waarskynlikis waarskynlik sooswaarskynlik soos 'nsoos 'n klompn klomp bekeerdeklomp bekeerde alkoholisteons drink niedrink nie meernie meer niemaar elke slagelke slag asslag as jyas jy byjy by daardieby daardie kroegdaardie kroeg verbygaandan ruk daardieruk daardie elmboogdaardie elmboog nogelmboog nog soek bedoel datbedoel dat asdat as onsas ons 'nons 'n klompn klomp menseklomp mense soosmense soos hierdiesoos hierdie bymekaarmaakdan dink mensedink mense onmiddellikmense onmiddellik inonmiddellik in termein terme waarskynlikterme waarskynlik vanwaarskynlik van 'nvan 'n stryddagn stryddag enstryddag en vanen van 'nvan 'n gekonkeln gekonkel engekonkel en 'nen 'n gekoukusn gekoukus engekoukus en soen so aanmaar ons gaanons gaan probeergaan probeer omprobeer om soosom soos ordentlikesoos ordentlike beheerdeordentlike beheerde alkoholistebeheerde alkoholiste heeltemalalkoholiste heeltemal oopheeltemal oop kaarteoop kaarte tekaarte te speelvan voor totvoor tot agteren om soom so onafrikaansso onafrikaans soosonafrikaans soos moontliksoos moontlik temoontlik te werkte werk tewerk te gaan

Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Wat ons, die Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika, nou ervaar, is 'n vorm van borrelsiekte. As jy skielik van onder af, waar jy lekker vasgesit het in die stelsel, uittop bokant die water, dan begin jou bloed borrel. Ons het nou borrelsiekte in daardie sin, en ons wonder wat gaan met ons aan.Jingo-Afrikaans - mense so laag gevalle dat jy lus het om jou mond uit te spoel na jy hulle name noem. Ons het al baie slegte nasies en mense in ons tyd gesien, maar nog nooit iets lager of gemeener dan een Engels-gesinde Afrikaner wat sy moeder-taal - die taal door sy vaders gesproke - verag.Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem.Geregtigheid is soos die koninkryk van God; dit bestaan nie buite ons as 'n feit nie, maar binne-in ons as 'n groot verlange.Dit is moontlik dat dit is soos om na die lughawe van Parys te gaan en te dink jy het Frankryk gesien.