Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het.


ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het
unknownonsisalmalhuurderseenofandertydsaldiegroothuisbaasonskennisgeedathuurkontrakverstrykhetons isis almalalmal huurdershuurders enen eenander tydtyd salsal diedie grootgroot huisbaashuisbaas onsons kenniskennis geegee datdat onsons huurkontrakhuurkontrak verstrykverstryk hetons is almalis almal huurdersalmal huurders enhuurders en eeneen of anderander tyd saltyd sal diesal die grootdie groot huisbaasgroot huisbaas onshuisbaas ons kennisons kennis geekennis gee datgee dat onsdat ons huurkontrakons huurkontrak verstrykhuurkontrak verstryk hetons is almal huurdersis almal huurders enalmal huurders en eenen een of andereen of ander tydander tyd sal dietyd sal die grootsal die groot huisbaasdie groot huisbaas onsgroot huisbaas ons kennishuisbaas ons kennis geeons kennis gee datkennis gee dat onsgee dat ons huurkontrakdat ons huurkontrak verstrykons huurkontrak verstryk hetons is almal huurders enis almal huurders en eenhuurders en een of anderen een of ander tydeen of ander tyd salander tyd sal die groottyd sal die groot huisbaassal die groot huisbaas onsdie groot huisbaas ons kennisgroot huisbaas ons kennis geehuisbaas ons kennis gee datons kennis gee dat onskennis gee dat ons huurkontrakgee dat ons huurkontrak verstrykdat ons huurkontrak verstryk het

- moet ek ook 'n dieper wending gee?dat ons almal net ballinge is van die Doodom binnekort
moet-ek-ook-'n-dieper-wending-geedat-ons-almal-net-ballinge-is-van-die-doodom-binnekort-huis-toe-te-mag-gaan
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen