Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk.


ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk
andré p. brinkonshetnougenoeggepraatdittydgeworddatdieskrywernetdoodeenvoudigvoortgaanmetsywerkons hethet nounou genoeggenoeg gepraatdit hethet nounou tydtyd gewordgeword datdat diedie skrywerskrywer netnet doodeenvoudigdoodeenvoudig voortgaanvoortgaan metmet sysy werkons het nouhet nou genoegnou genoeg gepraatdit het nouhet nou tydnou tyd gewordtyd geword datgeword dat diedat die skrywerdie skrywer netskrywer net doodeenvoudignet doodeenvoudig voortgaandoodeenvoudig voortgaan metvoortgaan met symet sy werkons het nou genoeghet nou genoeg gepraatdit het nou tydhet nou tyd gewordnou tyd geword dattyd geword dat diegeword dat die skrywerdat die skrywer netdie skrywer net doodeenvoudigskrywer net doodeenvoudig voortgaannet doodeenvoudig voortgaan metdoodeenvoudig voortgaan met syvoortgaan met sy werkons het nou genoeg gepraatdit het nou tyd gewordhet nou tyd geword datnou tyd geword dat dietyd geword dat die skrywergeword dat die skrywer netdat die skrywer net doodeenvoudigdie skrywer net doodeenvoudig voortgaanskrywer net doodeenvoudig voortgaan metnet doodeenvoudig voortgaan met sydoodeenvoudig voortgaan met sy werk

As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Ek weier om vergaderings te lei waarop snotkop prefekte en werkers met standerd 6 nou skielik 'n sê het. -Unknown
ek-weier-om-vergaderings-te-lei-waarop-snotkop-prefekte-werkers-met-standerd-6-nou-skielik-'n-sê-het