...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa.


ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
jan rabieonshet'nmeerskeppendetaakasonsteoloofpoliticiomheelheidsedroomsaptelaatstroomtussenaardealnaasteswatditbewoonmeerafrikamindereuropaons hethet 'nn meermeer skeppendeskeppende taaktaak asas onsons teoloëom heelheidheelheid sese droomsapdroomsap tete laatlaat stroomstroom tussentussen onsons aardeaarde enen alal onsons naastesnaastes watwat ditdit bewoonmeer afrikaminder europaons het 'nhet 'n meern meer skeppendemeer skeppende taakskeppende taak astaak as onsas ons teoloëteoloë of politiciom heelheid seheelheid se droomsapse droomsap tedroomsap te laatte laat stroomlaat stroom tussenstroom tussen onstussen ons aardeons aarde enaarde en alen al onsal ons naastesons naastes watnaastes wat ditwat dit bewoon

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou