Ons het 'n afstootlike eksklusiwiteit vertroetel wat in apartheid sy hoogtepunt bereik het. Hoewel daar


ons-het-'n-afstootlike-eksklusiwiteit-vertroetel-wat-in-apartheid-sy-hoogtepunt-bereik-het-hoewel-daar-versagtende-omstandighede-was-het-die
willem de klerkonshet'nafstootlikeeksklusiwiteitvertroetelwatinapartheidsyhoogtepuntbereikhethoeweldaarversagtendeomstandighedewasdieontaardgeesvantoeeieningwaaraanonsgodsdienstigesanksiegegeeheiligenameaanergsteisdatditgegloinplaasonsselftebemagtigstapvirontmagtigons hethet 'nn afstootlikeafstootlike eksklusiwiteiteksklusiwiteit vertroetelvertroetel watwat inin apartheidapartheid sysy hoogtepunthoogtepunt bereikbereik hethoewel daarversagtende omstandighedehet diedie eksklusiwiteiteksklusiwiteit ontaardontaard inin 'nn geesgees vanwaaraan onsons godsdienstigegodsdienstige sanksiesanksie gegeegegee hetons hetheilige nameaan diedie eksklusiwiteiteksklusiwiteit gegeegegee enen diedie ergsteergste isis datdat onsons ditdit geglogeglo hetin plaasplaas vanvan onsselfonsself tete bemagtighet diedie eksklusiwiteiteksklusiwiteit onsons stapstap virvir stapstap ontmagtigons het 'nhet 'n afstootliken afstootlike eksklusiwiteitafstootlike eksklusiwiteit vertroeteleksklusiwiteit vertroetel watvertroetel wat inwat in apartheidin apartheid syapartheid sy hoogtepuntsy hoogtepunt bereikhoogtepunt bereik hethet die eksklusiwiteitdie eksklusiwiteit ontaardeksklusiwiteit ontaard inontaard in 'nin 'n geesn gees vanwaaraan ons godsdienstigeons godsdienstige sanksiegodsdienstige sanksie gegeesanksie gegee hetaan die eksklusiwiteitdie eksklusiwiteit gegeeeksklusiwiteit gegee engegee en dieen die ergstedie ergste isergste is datis dat onsdat ons ditons dit geglodit geglo hetin plaas vanplaas van onsselfvan onsself teonsself te bemagtighet die eksklusiwiteitdie eksklusiwiteit onseksklusiwiteit ons stapons stap virstap vir stapvir stap ontmagtig

Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Maar tussen hakies wil ek net dit opmerk: baie van ons voorouers het stoomharte by die ossewaens gehad; baie van ons het remskoenharte by die stoomwaens. -C.J. Langenhoven
maar-tussen-hakies-wil-ek-net-dit-opmerk-baie-van-ons-voorouers-het-stoomharte-by-die-ossewaens-gehad-baie-van-ons-het-remskoenharte-by-die