Ons bring vir julle die grammatika van gewelden die sinsbou van verwoesting -uit die tradisie van ons vuurwapenssal julle die werkwoorde van vergelding hoorstotter.


ons-bring-vir-julle-die-grammatika-van-gewelden-die-sinsbou-van-verwoesting-uit-die-tradisie-van-ons-vuurwapenssal-julle-die-werkwoorde-van
breyten breytenbachonsbringvirjullediegrammatikavangeweldensinsbouverwoestinguittradisieonsvuurwapenssalwerkwoordevergeldinghoorstotterons bringbring virvir jullejulle diedie grammatikagrammatika vanvan geweldengewelden diedie sinsbousinsbou vanvan verwoestinguit diedie tradisietradisie vanvan onsons vuurwapenssalvuurwapenssal jullejulle diedie werkwoordewerkwoorde vanvan vergeldingvergelding hoorstotterons bring virbring vir jullevir julle diejulle die grammatikadie grammatika vangrammatika van geweldenvan gewelden diegewelden die sinsboudie sinsbou vansinsbou van verwoestinguit die tradisiedie tradisie vantradisie van onsvan ons vuurwapenssalons vuurwapenssal jullevuurwapenssal julle diejulle die werkwoordedie werkwoorde vanwerkwoorde van vergeldingvan vergelding hoorstotter

Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Julle [mans] het die wêreld van die begin af bestuur. Kyk na die gemors wat julle gemaak het. -Desmond Tutu
julle-mans-het-die-wêreld-van-die-begin-af-bestuur-kyk-na-die-gemors-wat-julle-gemaak-het
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend