Ons arme skrywelinge, terwyl ons amptelik slagaar en sy beproefde weë, terwyl Europa wegkwyn uit groot dele van die planeet, moet ons ons boek nog skrywe. Hier moet alles terug smeltkroes toe; eerste gietsel onvoldoende, met 'n bars tussen die twee helftes. Gooi meer koekmakranka by, en leeuvet en water van die Maloeties.


ons-arme-skrywelinge-terwyl-ons-amptelik-slagaar-sy-beproefde-weë-terwyl-europa-wegkwyn-uit-groot-dele-van-die-planeet-moet-ons-ons-boek-nog-skrywe
jan rabieonsarmeskrywelingeterwylonsamptelikslagaarsybeproefdeweeuropawegkwynuitgrootdelevandieplaneetmoetboeknogskrywehierallesterugsmeltkroestoeeerstegietselonvoldoendemet'nbarstussentweehelftesgooimeerkoekmakrankabyleeuvetwatermaloetiesons armearme skrywelingeterwyl onsons amptelikamptelik slagaarslagaar enen sysy beproefdebeproefde weëterwyl europaeuropa wegkwynwegkwyn uituit grootgroot deledele vanvan diedie planeetmoet onsons onsons boekboek nognog skrywehier moetmoet allesalles terugterug smeltkroessmeltkroes toeeerste gietselgietsel onvoldoendemet 'nn barsbars tussentussen diedie tweetwee helftesgooi meermeer koekmakrankakoekmakranka byen leeuvetleeuvet enen waterwater vanvan diedie maloetiesons arme skrywelingeterwyl ons amptelikons amptelik slagaaramptelik slagaar enslagaar en syen sy beproefdesy beproefde weëterwyl europa wegkwyneuropa wegkwyn uitwegkwyn uit grootuit groot delegroot dele vandele van dievan die planeetmoet ons onsons ons boekons boek nogboek nog skrywehier moet allesmoet alles terugalles terug smeltkroesterug smeltkroes toeeerste gietsel onvoldoendemet 'n barsn bars tussenbars tussen dietussen die tweedie twee helftesgooi meer koekmakrankameer koekmakranka byen leeuvet enleeuvet en wateren water vanwater van dievan die maloeties

...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
Ons moenie onder mekaar sit en membrane jag, terwyl ons Afrikaanse letterkunde vir die eerste keer werklik bedreig word nie. -P.G. du Plessis
ons-moenie-onder-mekaar-sit-membrane-jag-terwyl-ons-afrikaanse-letterkunde-vir-die-eerste-keer-werklik-bedreig-word-nie
As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier