Om toneel te speel is bloot die kuns om 'n groot groep mense te keer om te hoes.


om-toneel-te-speel-is-bloot-die-kuns-om-'n-groot-groep-mense-te-keer-om-te-hoes
ralph richardsonomtoneeltespeelisblootdiekunsom'ngrootgroepmensekeerhoesom toneeltoneel tete speelspeel isis blootbloot diedie kunskuns omom 'nn grootgroot groepgroep mensemense tete keerkeer omom tete hoesom toneel tetoneel te speelte speel isspeel is blootis bloot diebloot die kunsdie kuns omkuns om 'nom 'n grootn groot groepgroot groep mensegroep mense temense te keerte keer omkeer om teom te hoesom toneel te speeltoneel te speel iste speel is blootspeel is bloot dieis bloot die kunsbloot die kuns omdie kuns om 'nkuns om 'n grootom 'n groot groepn groot groep mensegroot groep mense tegroep mense te keermense te keer omte keer om tekeer om te hoesom toneel te speel istoneel te speel is blootte speel is bloot diespeel is bloot die kunsis bloot die kuns ombloot die kuns om 'ndie kuns om 'n grootkuns om 'n groot groepom 'n groot groep mensen groot groep mense tegroot groep mense te keergroep mense te keer ommense te keer om tete keer om te hoes

Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
Bid een keer voordat jy oorlog toe gaan; twee keer voordat jy 'n seereis aanpak; drie keer voor jy trou. -Spreekwoorde
bid-een-keer-voordat-jy-oorlog-toe-gaan-twee-keer-voordat-jy-'n-seereis-aanpak-drie-keer-voor-jy-trou
Goeie toesig is die kuns om gemiddelde mense te kry om superieure werk te verrig. -Unknown
goeie-toesig-is-die-kuns-om-gemiddelde-mense-te-kry-om-superieure-werk-te-verrig
Ek skryf nie oor mense nie, maar oor hul maniere, nie oor enkelinge nie, maar oor 'n groep. -Henry Fielding
ek-skryf-nie-oor-mense-nie-maar-oor-hul-maniere-nie-oor-enkelinge-nie-maar-oor-'n-groep
Godsdiens is die meesterstuk van die kuns om diere te leer, want dit leer mense oor hoe hulle moet dink. -Arthur Schopenhauer
godsdiens-is-die-meesterstuk-van-die-kuns-om-diere-te-leer-want-dit-leer-mense-oor-hoe-hulle-moet-dink
'n Digter moenie lank tussen dieselfde mense woonmaar altyd afskeid neem van plekke en persoonsodat hy eensaam swerwend nuwe vergesigte sienen in sy swerflings suiwer die kuns kan dien. -D.J. Opperman
'n-digter-moenie-lank-tussen-dieselfde-mense-woonmaar-altyd-afskeid-neem-van-plekke-persoonsodat-hy-eensaam-swerwend-nuwe-vergesigte-sienen-in-sy