Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is.


om-te-luister-na-'n-gesprek-wat-vol-vloekwoorde-is-is-net-soos-om-te-kou-aan-'n-mondvol-koring-wat-vol-klippe-is
c.j. langenhovenomteluisterna'ngesprekwatvolvloekwoordeisisnetsoosomkouaanmondvolkoringklippeisom tete luisterluister nana 'nn gesprekgesprek watwat volvol vloekwoordevloekwoorde isis netnet soossoos omom tete koukou aanaan 'nn mondvolmondvol koringkoring watwat volvol klippeklippe isom te luisterte luister naluister na 'nna 'n gesprekn gesprek watgesprek wat volwat vol vloekwoordevol vloekwoorde isis net soosnet soos omsoos om teom te koute kou aankou aan 'naan 'n mondvoln mondvol koringmondvol koring watkoring wat volwat vol klippevol klippe isom te luister nate luister na 'nluister na 'n gesprekna 'n gesprek watn gesprek wat volgesprek wat vol vloekwoordewat vol vloekwoorde isis net soos omnet soos om tesoos om te kouom te kou aante kou aan 'nkou aan 'n mondvolaan 'n mondvol koringn mondvol koring watmondvol koring wat volkoring wat vol klippewat vol klippe isom te luister na 'nte luister na 'n gesprekluister na 'n gesprek watna 'n gesprek wat voln gesprek wat vol vloekwoordegesprek wat vol vloekwoorde isis net soos om tenet soos om te kousoos om te kou aanom te kou aan 'nte kou aan 'n mondvolkou aan 'n mondvol koringaan 'n mondvol koring watn mondvol koring wat volmondvol koring wat vol klippekoring wat vol klippe is

Die hele geskiedenis is vol onmoontlikhede en dwaashede wat werklikhede word. Niemand kan die getye van die wêreldgeskiedenis beïnvloed wat nie self oor geesdriftige mistisisme beskik nie. -Benito Mussolini
die-hele-geskiedenis-is-vol-onmoontlikhede-dwaashede-wat-werklikhede-word-niemand-kan-die-getye-van-die-wêreldgeskiedenis-beïnvloed-wat-nie-self
Die stilistiek is 'n praksie om 'n kruip vol proefskrifte te pars uit 'n een-tros-letterkunde. -Peter Blum
die-stilistiek-is-'n-praksie-om-'n-kruip-vol-proefskrifte-te-pars-uit-'n-een-tros-letterkunde
Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is 'n leuen. Die oneerlike melkboer sal niemand bedrieg as hy die bottels vol skoon water maak nie. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-waarheid-daarby-is-te-gevaarliker-is-'n-leuen-die-oneerlike-melkboer-sal-niemand-bedrieg-as-hy-die-bottels-vol-skoon-water-maak-nie