Om nie na die teater te gaan nie, is soos om 'n toilet te bou sonder 'n spieël.


om-nie-na-die-teater-te-gaan-nie-is-soos-om-'n-toilet-te-bou-sonder-'n-spieël
arthur schopenhaueromnienadieteatertegaannieissoosom'ntoiletbousonderspielom nienie nana diedie teaterteater tete gaangaan nieis soossoos omom 'nn toilettoilet tete boubou sondersonder 'nn spieëlom nie nanie na diena die teaterdie teater teteater te gaante gaan nieis soos omsoos om 'nom 'n toiletn toilet tetoilet te boute bou sonderbou sonder 'nsonder 'n spieëlom nie na dienie na die teaterna die teater tedie teater te gaanteater te gaan nieis soos om 'nsoos om 'n toiletom 'n toilet ten toilet te boutoilet te bou sonderte bou sonder 'nbou sonder 'n spieëlom nie na die teaternie na die teater tena die teater te gaandie teater te gaan nieis soos om 'n toiletsoos om 'n toilet teom 'n toilet te boun toilet te bou sondertoilet te bou sonder 'nte bou sonder 'n spieël

Radio is teater van die verstand, televisie is teater van die verstandlose. -Steve Allen
radio-is-teater-van-die-verstand-televisie-is-teater-van-die-verstandlose
Wanneer ons bou, laat ons glo ons bou vir altyd. -John Ruskin
wanneer-ons-bou-laat-ons-glo-ons-bou-vir-altyd