Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit not op 'n manier reg.


om-my-naaste-lief-te-hê-is-vir-my-'n-sware-gebod-met-die-mense-daargunter-kry-ek-dit-not-op-'n-manier-reg
c.j. langenhovenommynaasteliefteisvir'nswaregebodmetdiemensedaargunterkryekditnotopmanierregom mymy naastenaaste lieflief tete hêhê isis virvir mymy 'nn swaresware gebodmet diedie mensemense daargunterdaargunter krykry ekek ditdit notnot opop 'nn maniermanier regom my naastemy naaste liefnaaste lief telief te hête hê ishê is viris vir myvir my 'nmy 'n swaren sware gebodmet die mensedie mense daarguntermense daargunter krydaargunter kry ekkry ek ditek dit notdit not opnot op 'nop 'n maniern manier regom my naaste liefmy naaste lief tenaaste lief te hêlief te hê iste hê is virhê is vir myis vir my 'nvir my 'n swaremy 'n sware gebodmet die mense daargunterdie mense daargunter krymense daargunter kry ekdaargunter kry ek ditkry ek dit notek dit not opdit not op 'nnot op 'n manierop 'n manier regom my naaste lief temy naaste lief te hênaaste lief te hê islief te hê is virte hê is vir myhê is vir my 'nis vir my 'n swarevir my 'n sware gebodmet die mense daargunter krydie mense daargunter kry ekmense daargunter kry ek ditdaargunter kry ek dit notkry ek dit not opek dit not op 'ndit not op 'n maniernot op 'n manier reg

Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie
Daar is geen vinniger en fermer vriendskappe as die tussen mense wat lief is vir dieselfde boeke nie. -Irving Stone
daar-is-geen-vinniger-fermer-vriendskappe-as-die-tussen-mense-wat-lief-is-vir-dieselfde-boeke-nie
Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie
Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry. -C.J. Langenhoven
dis-net-so-moeilik-om-maklikheid-in-die-wêreld-te-kry-as-wat-dit-maklik-is-om-moeilikheid-te-kry