Om in jou hart te kyk en skryf, is nie genoeg nie. Jy moet in die serebrale korteks en spysverteringskanaal kyk.


om-in-jou-hart-te-kyk-skryf-is-nie-genoeg-nie-jy-moet-in-die-serebrale-korteks-spysverteringskanaal-kyk
t.s. eliotominjouharttekykskryfisniegenoegniejymoetdieserebralekorteksspysverteringskanaalkykom inin joujou harthart tete kykkyk enen skryfis nienie genoeggenoeg niejy moetmoet inin diedie serebraleserebrale kortekskorteks enen spysverteringskanaalspysverteringskanaal kykom in jouin jou hartjou hart tehart te kykte kyk enkyk en skryfis nie genoegnie genoeg niejy moet inmoet in diein die serebraledie serebrale korteksserebrale korteks enkorteks en spysverteringskanaalen spysverteringskanaal kykom in jou hartin jou hart tejou hart te kykhart te kyk ente kyk en skryfis nie genoeg niejy moet in diemoet in die serebralein die serebrale korteksdie serebrale korteks enserebrale korteks en spysverteringskanaalkorteks en spysverteringskanaal kykom in jou hart tein jou hart te kykjou hart te kyk enhart te kyk en skryfjy moet in die serebralemoet in die serebrale korteksin die serebrale korteks endie serebrale korteks en spysverteringskanaalserebrale korteks en spysverteringskanaal kyk

'n Boek is 'n spieël waarin jy kyk. As 'n aap daarin kyk, kan jy nie verwag 'n engel moet terugkyk nie. -Blaise Pascal
'n-boek-is-'n-spieël-waarin-jy-kyk-as-'n-aap-daarin-kyk-kan-jy-nie-verwag-'n-engel-moet-terugkyk-nie
'n Mens moet geld in jou kop hê en nie in jou hart nie. -Jonathan Swift
'n-mens-moet-geld-in-jou-kop-hê-nie-in-jou-hart-nie
Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
Die man wat agter sy eie goed kyk, sal nie sy buurman s'n vat nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-agter-sy-eie-goed-kyk-sal-nie-sy-buurman-s'n-vat-nie
...as jy 'n betrokke roman skryf, is jou kanse op 'n goeie resensie beter as wanneer jy nie betrokke skryf nie. -P.G. du Plessis
as-jy-'n-betrokke-roman-skryf-is-jou-kanse-op-'n-goeie-resensie-beter-as-wanneer-jy-nie-betrokke-skryf-nie