Om God te dien is goed vir die mens. Maar die gebed word as 'n makliker soort diens beskou en word dus meer gekies.


om-god-te-dien-is-goed-vir-die-mens-maar-die-gebed-word-as-'n-makliker-soort-diens-beskou-word-dus-meer-gekies
benjamin franklinomgodtedienisgoedvirdiemensmaargebedwordas'nmaklikersoortdiensbeskoudusmeergekiesom godgod tete diendien isis goedgoed virvir diedie mensmaar diedie gebedgebed wordword asas 'nn maklikermakliker soortsoort diensdiens beskoubeskou enen wordword dusdus meermeer gekiesom god tegod te diente dien isdien is goedis goed virgoed vir dievir die mensmaar die gebeddie gebed wordgebed word asword as 'nas 'n maklikern makliker soortmakliker soort dienssoort diens beskoudiens beskou enbeskou en worden word dusword dus meerdus meer gekiesom god te diengod te dien iste dien is goeddien is goed viris goed vir diegoed vir die mensmaar die gebed worddie gebed word asgebed word as 'nword as 'n maklikeras 'n makliker soortn makliker soort diensmakliker soort diens beskousoort diens beskou endiens beskou en wordbeskou en word dusen word dus meerword dus meer gekiesom god te dien isgod te dien is goedte dien is goed virdien is goed vir dieis goed vir die mensmaar die gebed word asdie gebed word as 'ngebed word as 'n maklikerword as 'n makliker soortas 'n makliker soort diensn makliker soort diens beskoumakliker soort diens beskou ensoort diens beskou en worddiens beskou en word dusbeskou en word dus meeren word dus meer gekies

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Bier word deur die mens gemaak, wyn deur God. -Martin Luther
bier-word-deur-die-mens-gemaak-wyn-deur-god
Ons sal nie halfnaatjies...hier word, want ons mag U wette nie versteur; maar elkeen vermenigvuldig na sy soort en lewe langs mekaar volgens U woord. -D.J. Opperman
ons-sal-nie-halfnaatjieshier-word-want-ons-mag-u-wette-nie-versteur-maar-elkeen-vermenigvuldig-na-sy-soort-lewe-langs-mekaar-volgens-u-woord
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as