Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie.


om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie
c.j. langenhovenomdoodtegaanisgeenkunsniedieslegstekryditreglewe'nkunsbesteniegoedregnieom dooddood tete gaangaan isis geengeen kunskuns niedie slegsteslegste krykry ditdit regom tete lewelewe isis 'nn kunsdie bestebeste krykry ditdit nienie goedgoed regreg nieom dood tedood te gaante gaan isgaan is geenis geen kunsgeen kuns niedie slegste kryslegste kry ditkry dit regom te lewete lewe islewe is 'nis 'n kunsdie beste krybeste kry ditkry dit niedit nie goednie goed reggoed reg nieom dood te gaandood te gaan iste gaan is geengaan is geen kunsis geen kuns niedie slegste kry ditslegste kry dit regom te lewe iste lewe is 'nlewe is 'n kunsdie beste kry ditbeste kry dit niekry dit nie goeddit nie goed regnie goed reg nieom dood te gaan isdood te gaan is geente gaan is geen kunsgaan is geen kuns niedie slegste kry dit regom te lewe is 'nte lewe is 'n kunsdie beste kry dit niebeste kry dit nie goedkry dit nie goed regdit nie goed reg nie

Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
En vêrder die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie. -C.J. Langenhoven
en-vêrder-die-boer-wat-nie-saai-nie-sal-nie-misoeste-kry-nie-maar-hy-sal-geen-goeie-ook-kry-nie
Doen wat reg is en jy sal baie stampe kry, maar nie in jou gesig nie. -C.J. Langenhoven
doen-wat-reg-is-jy-sal-baie-stampe-kry-maar-nie-in-jou-gesig-nie
Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit not op 'n manier reg. -C.J. Langenhoven
om-my-naaste-lief-te-hê-is-vir-my-'n-sware-gebod-met-die-mense-daargunter-kry-ek-dit-not-op-'n-manier-reg
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad