Om die luiaard gisteraand nie moeg was nie, het hy vannag nie gerus nie en daarom is hy vanmôre nog lui.


om-die-luiaard-gisteraand-nie-moeg-was-nie-het-hy-vannag-nie-gerus-nie-daarom-is-hy-vanmôre-nog-lui
c.j. langenhovenomdieluiaardgisteraandniemoegwasniehethyvannaggerusdaaromisvanmôrenogluiom diedie luiaardluiaard gisteraandnie moegmoeg waswas niehet hyhy vannagvannag nienie gerusgerus nienie enen daaromdaarom isis hyhy vanmôrevanmôre nognog luiom die luiaarddie luiaard gisteraandluiaard gisteraand niegisteraand nie moegnie moeg wasmoeg was niehet hy vannaghy vannag nievannag nie gerusnie gerus niegerus nie ennie en daaromen daarom isdaarom is hyis hy vanmôrehy vanmôre nogvanmôre nog luiom die luiaard gisteraanddie luiaard gisteraand nieluiaard gisteraand nie moeggisteraand nie moeg wasnie moeg was niehet hy vannag niehy vannag nie gerusvannag nie gerus nienie gerus nie engerus nie en daaromnie en daarom isen daarom is hydaarom is hy vanmôreis hy vanmôre noghy vanmôre nog luiom die luiaard gisteraand niedie luiaard gisteraand nie moegluiaard gisteraand nie moeg wasgisteraand nie moeg was niehet hy vannag nie gerushy vannag nie gerus nievannag nie gerus nie ennie gerus nie en daaromgerus nie en daarom isnie en daarom is hyen daarom is hy vanmôredaarom is hy vanmôre nogis hy vanmôre nog lui

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom. -C.J. Langenhoven
stuur-die-luiaard-na-die-miere-as-hy-nie-te-lui-is-om-te-gaan-nie-sal-hy-te-lui-wees-om-weer-terug-te-kom
Daarom het Adam en Eva die Paradys nie gewaardeer nie omdat hy hulle niks gekos het nie. -C.J. Langenhoven
daarom-het-adam-eva-die-paradys-nie-gewaardeer-nie-omdat-hy-hulle-niks-gekos-het-nie
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
'n Luiaard ploeg nie in die saaityd nie en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie. -Die Bybel
'n-luiaard-ploeg-nie-in-die-saaityd-nie-soek-in-die-oestyd-na-iets-wat-nie-daar-is-nie
Argitektuur mik op die ewige, daarom leen sy beginsels hulle nie tot modes en grille nie. -Christopher Wren
argitektuur-mik-op-die-ewige-daarom-leen-sy-beginsels-hulle-nie-tot-modes-grille-nie