Om af te breek is geen kuns nie. 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie verniel wat dit 'n God gekos het om te maak.


om-af-te-breek-is-geen-kuns-nie-'n-klein-babetjie-kan-'n-blommetjie-verniel-wat-dit-'n-god-gekos-het-om-te-maak
c.j. langenhovenomaftebreekisgeenkunsnie'nkleinbabetjiekanblommetjievernielwatditgodgekoshetommaakom afaf tete breekbreek isis geengeen kunskuns nien kleinklein babetjiebabetjie kankan 'nn blommetjieblommetjie vernielverniel watwat ditdit 'nn godgod gekosgekos hethet omom tete maakom af teaf te breekte breek isbreek is geenis geen kunsgeen kuns nien klein babetjieklein babetjie kanbabetjie kan 'nkan 'n blommetjien blommetjie vernielblommetjie verniel watverniel wat ditwat dit 'ndit 'n godn god gekosgod gekos hetgekos het omhet om teom te maakom af te breekaf te breek iste breek is geenbreek is geen kunsis geen kuns nien klein babetjie kanklein babetjie kan 'nbabetjie kan 'n blommetjiekan 'n blommetjie vernieln blommetjie verniel watblommetjie verniel wat ditverniel wat dit 'nwat dit 'n goddit 'n god gekosn god gekos hetgod gekos het omgekos het om tehet om te maakom af te breek isaf te breek is geente breek is geen kunsbreek is geen kuns nien klein babetjie kan 'nklein babetjie kan 'n blommetjiebabetjie kan 'n blommetjie vernielkan 'n blommetjie verniel watn blommetjie verniel wat ditblommetjie verniel wat dit 'nverniel wat dit 'n godwat dit 'n god gekosdit 'n god gekos hetn god gekos het omgod gekos het om tegekos het om te maak

Geen mens kan sonder vriende wees as hy God en die kameraadskap van boeke het nie. -Elizabeth Barrett Browning
geen-mens-kan-sonder-vriende-wees-as-hy-god-die-kameraadskap-van-boeke-het-nie
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie
Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-kuns-by-sukkel-geen-sukkel-by-kuns-nie
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie
Daarom het Adam en Eva die Paradys nie gewaardeer nie omdat hy hulle niks gekos het nie. -C.J. Langenhoven
daarom-het-adam-eva-die-paradys-nie-gewaardeer-nie-omdat-hy-hulle-niks-gekos-het-nie