Om 'n ryk te stig om van 'n klomp mense klante te maak, lyk op die oog af na 'n goeie doel vir 'n volk van winkeliers. Dit is egter 'n projek wat heeltemal onvaspas is vir 'n volk van winkeliers, maar uiters gepas vir 'n volk wat deur winkeliers regeer word.


om-'n-ryk-te-stig-om-van-'n-klomp-mense-klante-te-maak-lyk-op-die-oog-af-na-'n-goeie-doel-vir-'n-volk-van-winkeliers-dit-is-egter-'n-projek-wat
adam smithom'nryktestigomvanklompmenseklantemaaklykopdieoogafnagoeiedoelvirvolkwinkeliersditisegterprojekwatheeltemalonvaspaswinkeliersmaaruitersgepasdeurwinkeliersregeerwordom 'nn rykryk tete stigstig omom vanvan 'nn klompklomp mensemense klanteklante tete maaklyk opop diedie oogoog afaf nana 'nn goeiegoeie doeldoel virvir 'nn volkvolk vanvan winkeliersdit isis egteregter 'nn projekprojek watwat heeltemalheeltemal onvaspasonvaspas isis virvir 'nn volkvolk vanvan winkeliersmaar uitersuiters gepasgepas virvir 'nn volkvolk watwat deurdeur winkelierswinkeliers regeerregeer wordom 'n rykn ryk teryk te stigte stig omstig om vanom van 'nvan 'n klompn klomp menseklomp mense klantemense klante teklante te maaklyk op dieop die oogdie oog afoog af naaf na 'nna 'n goeien goeie doelgoeie doel virdoel vir 'nvir 'n volkn volk vanvolk van winkeliersdit is egteris egter 'negter 'n projekn projek watprojek wat heeltemalwat heeltemal onvaspasheeltemal onvaspas isonvaspas is viris vir 'nvir 'n volkn volk vanvolk van winkeliersmaar uiters gepasuiters gepas virgepas vir 'nvir 'n volkn volk watvolk wat deurwat deur winkeliersdeur winkeliers regeerwinkeliers regeer word

...dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie. -Abraham Lincoln
dat-regering-van-die-volk-deur-die-volk-vir-die-volk-nie-sal-sterf-op-aarde-nie
Maar net so seker as wat die Afrikanervolk 'n volk van bevryding is, so seker is hy ook 'n volk van onderdrukking. -Johan Degenaar
maar-net-so-seker-as-wat-die-afrikanervolk-'n-volk-van-bevryding-is-so-seker-is-hy-ook-'n-volk-van-onderdrukking
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
nou betoog 'n geleerde elle en lelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreg van 'n volken ons wat nooit 'n volk was niemaar slegs volk -Breyten Breytenbach
nou-betoog-'n-geleerde-lelle-geleerdheidoor-die-selfbestemmingsreg-van-'n-volken-ons-wat-nooit-'n-volk-was-niemaar-slegs-volk
Die boompie wat vandag geplant en met my bloed benat word, sal groei en groot word, en heerlike vrugte vir ons volk dra. -Jopie Fourie
die-boompie-wat-vandag-geplant-met-my-bloed-benat-word-sal-groei-groot-word-heerlike-vrugte-vir-ons-volk-dra