Of die dood is 'n toestand van nikswees en totale onbewustheid, of, soos mense sê, is daar 'n verandering en migrasie van die siel van hierdie wêreld na 'n ander...As dit nou die aard van die dood is, sê ek om te sterf is om te wen; want die ewigheid is dan net 'n enkele nag.


of-die-dood-is-'n-toestand-van-nikswees-totale-onbewustheid-of-soos-mense-sê-is-daar-'n-verandering-migrasie-van-die-siel-van-hierdie-wêreld-na-'n
platoofdiedoodis'ntoestandvanniksweestotaleonbewustheidofsoosmensedaarveranderingmigrasiesielhierdiewêreldnaanderasditnouaardisekomtesterfwenwantewigheiddannetenkelenagdie dooddood isis 'nn toestandvan niksweesnikswees enen totaletotale onbewustheidsoos mensemense sêis daardaar 'nn veranderingverandering enen migrasiemigrasie vanvan diedie sielsiel vanvan hierdiehierdie wêreldwêreld nana 'nanderas ditdit nounou diedie aardaard vanvan diedie dooddood issê ekek omom tete sterfsterf isis omom tete wenwant diedie ewigheidewigheid isis dandan netnet 'nn enkeleenkele nagdie dood isdood is 'nis 'n toestandn toestand vantoestand van niksweesvan nikswees ennikswees en totaleen totale onbewustheidsoos mense sêis daar 'ndaar 'n veranderingn verandering enverandering en migrasieen migrasie vanmigrasie van dievan die sieldie siel vansiel van hierdievan hierdie wêreldhierdie wêreld nawêreld na 'nna 'n anderasn anderas ditanderas dit noudit nou dienou die aarddie aard vanaard van dievan die dooddie dood issê ek omek om teom te sterfte sterf issterf is omis om teom te wenwant die ewigheiddie ewigheid isewigheid is danis dan netdan net 'nnet 'n enkelen enkele nag

Die werkers het niks om te verloor behalwe hul kettings. Hulle kan 'n wêreld wen. Werkers van die wêreld, verenig! -Karl Marx
die-werkers-het-niks-om-te-verloor-behalwe-hul-kettings-hulle-kan-'n-wêreld-wen-werkers-van-die-wêreld-verenig
Diplomate is mense wat die jongste staatsberigte enkele ure voor die ander mense ontvang en enkele dae later begryp. -Ernst Hohenemser
diplomate-is-mense-wat-die-jongste-staatsberigte-enkele-ure-voor-die-ander-mense-ontvang-enkele-dae-later-begryp