O was ek maar sjamaanwat dans en deurgans in 'n swym - totdat 'n nuwe alfabet spontaanuit klip en stof verskyn!


o-was-ek-maar-sjamaanwat-deurgans-in-'n-swym-totdat-'n-nuwe-alfabet-spontaanuit-klip-stof-verskyn
george weidemanwasekmaarsjamaanwatdeurgansin'nswymtotdatnuwealfabetspontaanuitklipstofverskyno waswas ekek maarmaar sjamaanwatsjamaanwat dansen deurgansdeurgans inin 'nn swymswymtotdattotdat 'nn nuwenuwe alfabetalfabet spontaanuitspontaanuit klipklip enen stofstof verskyno was ekwas ek maarek maar sjamaanwatmaar sjamaanwat danssjamaanwat dans endans en deurgansen deurgans indeurgans in 'nin 'n swymn swymtotdat 'ntotdat 'n nuwen nuwe alfabetnuwe alfabet spontaanuitalfabet spontaanuit klipspontaanuit klip enklip en stofen stof verskyno was ek maarwas ek maar sjamaanwatek maar sjamaanwat dansmaar sjamaanwat dans ensjamaanwat dans en deurgansdans en deurgans inen deurgans in 'ndeurgans in 'n swymin 'n swymtotdat 'n nuwetotdat 'n nuwe alfabetn nuwe alfabet spontaanuitnuwe alfabet spontaanuit klipalfabet spontaanuit klip enspontaanuit klip en stofklip en stof verskyno was ek maar sjamaanwatwas ek maar sjamaanwat dansek maar sjamaanwat dans enmaar sjamaanwat dans en deurganssjamaanwat dans en deurgans indans en deurgans in 'nen deurgans in 'n swymdeurgans in 'n swymtotdat 'n nuwe alfabettotdat 'n nuwe alfabet spontaanuitn nuwe alfabet spontaanuit klipnuwe alfabet spontaanuit klip enalfabet spontaanuit klip en stofspontaanuit klip en stof verskyn

...net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. -Die Bybel
net-deur-harde-werk-sal-jy-kan-eet-totdat-jy-terugkeer-na-die-aarde-toe-want-daaruit-is-jy-geneem-stof-is-jy-jy-sal-weer-stof-word
Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie. -Francois-René de Chatneaubriand
dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie
God het mos in die stormons volk se leiers tussen klip en blitsmet baarde, Bybel en sambok gevorm... -D.J. Opperman
god-het-mos-in-die-stormons-volk-se-leiers-tussen-klip-blitsmet-baarde-bybel-sambok-gevorm
Net pagters onsvan stof en donsom oor te voer aanSkoppensboer. -Eugene N. Marais
net-pagters-onsvan-stof-donsom-oor-te-voer-aanskoppensboer
Hy kan nie toneelspeel nie, hy kan nie sing nie, het 'n effense kaalkop, kan 'n bietjie dans. -Unknown
hy-kan-nie-toneelspeel-nie-hy-kan-nie-sing-nie-het-'n-effense-kaalkop-kan-'n-bietjie