Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste.


nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
friedrich wilhelm nietzschenooitwordaanberouplekgegeesonderomdadelikjouselftenieditwaseentweededomheidgevoegbydieeerstenooit wordword aanaan berouberou plekplek gegeesonder omom dadelikdadelik aanaan jouselfjouself tete sêsê niedit waswas eeneen tweedetweede domheiddomheid gevoeggevoeg byby diedie eerstenooit word aanword aan berouaan berou plekberou plek gegeesonder om dadelikom dadelik aandadelik aan jouselfaan jouself tejouself te sête sê niedit was eenwas een tweedeeen tweede domheidtweede domheid gevoegdomheid gevoeg bygevoeg by dieby die eerstenooit word aan berouword aan berou plekaan berou plek gegeesonder om dadelik aanom dadelik aan jouselfdadelik aan jouself teaan jouself te sêjouself te sê niedit was een tweedewas een tweede domheideen tweede domheid gevoegtweede domheid gevoeg bydomheid gevoeg by diegevoeg by die eerstenooit word aan berou plekword aan berou plek gegeesonder om dadelik aan jouselfom dadelik aan jouself tedadelik aan jouself te sêaan jouself te sê niedit was een tweede domheidwas een tweede domheid gevoegeen tweede domheid gevoeg bytweede domheid gevoeg by diedomheid gevoeg by die eerste

As jy vir ander bid, word aan jouself voorsien.Die demokrasie is redeliker en mensliker. Hy aanvaar die domheid as een van ons grondtrekke, en hy het sy swaar soort geduld daarmee. Hy beweeg dus traer, maar met 'n minimum aan geweld; en hy kan dit bekostig om oor die traes te glimlag.Lyding oor 'n onvervulde wens is gering in vergelyking met berou: want die eerste staan voor die steeds geopende, onafsienbare toekoms, die tweede voor die onherroepelik afgeslote verlede.Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.Berou is impotent; dit sal sy foute herhaal. Belydenis alleen is die werklike krag; dit bring 'n einde aan alles.Die gevaarlikste struikelblok vir 'n jong skrywer is nie sy eerste werk nie, maar sy tweede.