Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie.


nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
woody allennog'ngoeiedingoorarmoedeisdatjoukindersnieop70wetlikkranksinnigsallaatverklaarombeheerboedelteverkrynienog 'nn goeiegoeie dingding oorarmoede isis datdat joujou kinderskinders joujou nienie opop 7070 wetlikwetlik kranksinnigkranksinnig salsal laatlaat verklaarverklaar omom beheerbeheer oorjou boedelboedel tete verkryverkry nienog 'n goeien goeie dinggoeie ding oording oor armoedeoor armoede isarmoede is datis dat joudat jou kindersjou kinders joukinders jou niejou nie opnie op 70op 70 wetlik70 wetlik kranksinnigwetlik kranksinnig salkranksinnig sal laatsal laat verklaarlaat verklaar omverklaar om beheerom beheer oorbeheer oor jouoor jou boedeljou boedel teboedel te verkryte verkry nienog 'n goeie dingn goeie ding oorgoeie ding oor armoededing oor armoede isoor armoede is datarmoede is dat jouis dat jou kindersdat jou kinders joujou kinders jou niekinders jou nie opjou nie op 70nie op 70 wetlikop 70 wetlik kranksinnig70 wetlik kranksinnig salwetlik kranksinnig sal laatkranksinnig sal laat verklaarsal laat verklaar omlaat verklaar om beheerverklaar om beheer oorom beheer oor joubeheer oor jou boedeloor jou boedel tejou boedel te verkryboedel te verkry nienog 'n goeie ding oorn goeie ding oor armoedegoeie ding oor armoede isding oor armoede is datoor armoede is dat jouarmoede is dat jou kindersis dat jou kinders joudat jou kinders jou niejou kinders jou nie opkinders jou nie op 70jou nie op 70 wetliknie op 70 wetlik kranksinnigop 70 wetlik kranksinnig sal70 wetlik kranksinnig sal laatwetlik kranksinnig sal laat verklaarkranksinnig sal laat verklaar omsal laat verklaar om beheerlaat verklaar om beheer oorverklaar om beheer oor jouom beheer oor jou boedelbeheer oor jou boedel teoor jou boedel te verkryjou boedel te verkry nie

Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos