Niemand gee voor dat demokrasie perfek is of alles in pag het nie. Daar is inderdaad gesê dat demokrasie die ergste vorm van regering is buiten al die ander regeringsvorms wat van tyd tot tyd beproef is.


niemand-gee-voor-dat-demokrasie-perfek-is-of-alles-in-pag-het-nie-daar-is-inderdaad-gesê-dat-demokrasie-die-ergste-vorm-van-regering-is-buiten-al
winston churchillniemandgeevoordatdemokrasieperfekisofallesinpaghetniedaarinderdaadgesêdieergstevormvanregeringbuitenalanderregeringsvormswattydtotbeproefisgee voordat demokrasiedemokrasie perfekperfek isalles inin pagpag hethet niedaar isis inderdaadinderdaad gesêgesê datdat demokrasiedemokrasie diedie ergsteergste vormvorm vanvan regeringregering isis buitenbuiten alal dieander regeringsvormsregeringsvorms watwat vanvan tydtyd tottot tydtyd beproefbeproef isniemand gee voorgee voor datvoor dat demokrasiedat demokrasie perfekdemokrasie perfek isis of allesalles in pagin pag hetpag het niedaar is inderdaadis inderdaad gesêinderdaad gesê datgesê dat demokrasiedat demokrasie diedemokrasie die ergstedie ergste vormergste vorm vanvorm van regeringvan regering isregering is buitenis buiten albuiten al dieal die anderdie ander regeringsvormsander regeringsvorms watregeringsvorms wat vanwat van tydvan tyd tottyd tot tydtot tyd beproeftyd beproef is

Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het
Demokrasie is die vorm van regering waarin die vrye mens die regeerder is. -Aristotle
demokrasie-is-die-vorm-van-regering-waarin-die-vrye-mens-die-regeerder-is