...net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word.


net-deur-harde-werk-sal-jy-kan-eet-totdat-jy-terugkeer-na-die-aarde-toe-want-daaruit-is-jy-geneem-stof-is-jy-jy-sal-weer-stof-word
die bybelnetdeurhardewerksaljykaneettotdatterugkeernadieaardetoewantdaaruitisgeneemstofjyweerstofwordnet deurdeur hardeharde werkwerk salsal jyjy kankan eettotdat jyjy terugkeerterugkeer nana diedie aardeaarde toewant daaruitdaaruit isis jyjy geneemstof isis jyen jyjy salsal weerweer stofstof wordnet deur hardedeur harde werkharde werk salwerk sal jysal jy kanjy kan eettotdat jy terugkeerjy terugkeer naterugkeer na diena die aardedie aarde toewant daaruit isdaaruit is jyis jy geneemstof is jyen jy saljy sal weersal weer stofweer stof wordnet deur harde werkdeur harde werk salharde werk sal jywerk sal jy kansal jy kan eettotdat jy terugkeer najy terugkeer na dieterugkeer na die aardena die aarde toewant daaruit is jydaaruit is jy geneemen jy sal weerjy sal weer stofsal weer stof wordnet deur harde werk saldeur harde werk sal jyharde werk sal jy kanwerk sal jy kan eettotdat jy terugkeer na diejy terugkeer na die aardeterugkeer na die aarde toewant daaruit is jy geneemen jy sal weer stofjy sal weer stof word

O was ek maar sjamaanwat dans en deurgans in 'n swym - totdat 'n nuwe alfabet spontaanuit klip en stof verskyn!Voordat jy 'n nuwe koers inslaan, bereken eers of jy weer sal kan omdraai as jy jou altemit vasloop, en onthou geen pad is na weerskante toe afdraand nie.Net pagters onsvan stof en donsom oor te voer aanSkoppensboer.Amin? Hy is net 'n godsverdomde kannibaal. 'n Godsverdomde kannibaal moerskont. Hy sal sy eie ma eet. Jesus! Hy sal sy eie ouma opeet!Ek is gedwing om te glo dat die enigste hoop om geregtigheid vir die samelewing of die individu te verkry, geleë is in ware filosofie, en dat die mensdom geen ontsnapping van probleme sal hê totdat of werklike filosowe politieke mag verwerf, of politici deur een of ander wonderwerk filosowe word.Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe.