My grootste verlange is dat ek vandag hier kan praat van die vrye demokratiese beginsels van die Weste sonder dat ek 'n hoenderhaan hoor kraai.


my-grootste-verlange-is-dat-ek-vandag-hier-kan-praat-van-die-vrye-demokratiese-beginsels-van-die-weste-sonder-dat-ek-'n-hoenderhaan-hoor-kraai
etienne lerouxmygrootsteverlangeisdatekvandaghierkanpraatvandievryedemokratiesebeginselswestesonder'nhoenderhaanhoorkraaimy grootstegrootste verlangeverlange isis datdat ekek vandagvandag hierhier kankan praatpraat vanvan diedie vryevrye demokratiesedemokratiese beginselsbeginsels vanvan diedie westeweste sondersonder datdat ekek 'nn hoenderhaanhoenderhaan hoormy grootste verlangegrootste verlange isverlange is datis dat ekdat ek vandagek vandag hiervandag hier kanhier kan praatkan praat vanpraat van dievan die vryedie vrye demokratiesevrye demokratiese beginselsdemokratiese beginsels vanbeginsels van dievan die westedie weste sonderweste sonder datsonder dat ekdat ek 'nek 'n hoenderhaann hoenderhaan hoorhoenderhaan hoor kraaimy grootste verlange isgrootste verlange is datverlange is dat ekis dat ek vandagdat ek vandag hierek vandag hier kanvandag hier kan praathier kan praat vankan praat van diepraat van die vryevan die vrye demokratiesedie vrye demokratiese beginselsvrye demokratiese beginsels vandemokratiese beginsels van diebeginsels van die westevan die weste sonderdie weste sonder datweste sonder dat eksonder dat ek 'ndat ek 'n hoenderhaanek 'n hoenderhaan hoorn hoenderhaan hoor kraaimy grootste verlange is datgrootste verlange is dat ekverlange is dat ek vandagis dat ek vandag hierdat ek vandag hier kanek vandag hier kan praatvandag hier kan praat vanhier kan praat van diekan praat van die vryepraat van die vrye demokratiesevan die vrye demokratiese beginselsdie vrye demokratiese beginsels vanvrye demokratiese beginsels van diedemokratiese beginsels van die westebeginsels van die weste sondervan die weste sonder datdie weste sonder dat ekweste sonder dat ek 'nsonder dat ek 'n hoenderhaandat ek 'n hoenderhaan hoorek 'n hoenderhaan hoor kraai

Wanneer ek mense hoor praat oor kultuur, gryp ek na my rewolwer. -Hermann Goering
wanneer-ek-mense-hoor-praat-oor-kultuur-gryp-ek-na-my-rewolwer