Moet nooit as 'n reg eis wat jy as 'n guns kan vra nie.


moet-nooit-as-'n-reg-eis-wat-jy-as-'n-guns-kan-vra-nie
john churton collinsmoetnooitas'nregeiswatjygunskanvraniemoet nooitnooit asas 'nn regreg eiseis watwat jyjy asas 'nn gunsguns kankan vravra niemoet nooit asnooit as 'nas 'n regn reg eisreg eis wateis wat jywat jy asjy as 'nas 'n gunsn guns kanguns kan vrakan vra niemoet nooit as 'nnooit as 'n regas 'n reg eisn reg eis watreg eis wat jyeis wat jy aswat jy as 'njy as 'n gunsas 'n guns kann guns kan vraguns kan vra niemoet nooit as 'n regnooit as 'n reg eisas 'n reg eis watn reg eis wat jyreg eis wat jy aseis wat jy as 'nwat jy as 'n gunsjy as 'n guns kanas 'n guns kan vran guns kan vra nie

Van die reg wat met ons gebore is, daarvan is, helaas, nooit sprake. -Johann Wolfgang von Goethe
van-die-reg-wat-met-ons-gebore-is-daarvan-is-helaas-nooit-sprake
Kritiek kan nooit 'n held skade aandoen nie. Hy het eeue voor waarin sy waarde bepaal kan word, sy eer herstel kan word. -N.P. van Wyk Louw
kritiek-kan-nooit-'n-held-skade-aandoen-nie-hy-het-eeue-voor-waarin-sy-waarde-bepaal-kan-word-sy-eer-herstel-kan-word
Die dood eis alles op. Om te sterwe is 'n wet, nie 'n straf nie. -Seneca
die-dood-eis-alles-op-om-te-sterwe-is-'n-wet-nie-'n-straf-nie