- moet ek ook 'n dieper wending gee?dat ons almal net ballinge is van die Doodom binnekort


moet-ek-ook-'n-dieper-wending-geedat-ons-almal-net-ballinge-is-van-die-doodom-binnekort-huis-toe-te-mag-gaan
breyten breytenbachmoetekook'ndieperwendinggeedatonsalmalnetballingeisvandiedoodombinnekorthuistoetemaggaanmoetmoet ekek ookook 'nn dieperdieper wendingons almalalmal netnet ballingeballinge isis vanvan diedie doodomdoodom binnekorthuis toete magmag gaanmoet ekmoet ek ookek ook 'nook 'n diepern dieper wendingons almal netalmal net ballingenet ballinge isballinge is vanis van dievan die doodomdie doodom binnekortte mag gaanmoet ek ookmoet ek ook 'nek ook 'n dieperook 'n dieper wendingons almal net ballingealmal net ballinge isnet ballinge is vanballinge is van dieis van die doodomvan die doodom binnekortmoet ek ook 'nmoet ek ook 'n dieperek ook 'n dieper wendingons almal net ballinge isalmal net ballinge is vannet ballinge is van dieballinge is van die doodomis van die doodom binnekort

Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie