Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap.


moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
die bybelmoeniewatheiligisvirdiehondegooiniehullesalomspringjulleverskeurmoeniepêrelsvoorvarkeditmetpotevertrapmoenie watwat heiligheilig isvir diedie hondehonde gooigooi niehulle salsal omspringomspring enen jullejulle verskeuren moeniemoenie jullejulle pêrelspêrels voordie varkevarke gooigooi niehulle salsal ditdit metmet hullehulle potepote vertrapmoenie wat heiligwat heilig isvir die hondedie honde gooihonde gooi niehulle sal omspringsal omspring enomspring en julleen julle verskeuren moenie jullemoenie julle pêrelsjulle pêrels voorpêrels voor dievoor die varkedie varke gooivarke gooi niehulle sal ditsal dit metdit met hullemet hulle potehulle pote vertrap

Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg! -Cecil John Rhodes
daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg
Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. -Die Bybel
is-twee-mossies-nie-vir-'n-sent-te-koop-nie-en-tog-sal-nie-een-van-hulle-op-die-grond-val-sonder-die-wil-van-julle-vader-nie
Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. -Die Bybel
pas-op-vir-die-vals-profete-hulle-kom-na-julle-toe-in-skaapsklere-maar-in-werklikheid-is-hulle-verskeurende-wolwe