Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie.


moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie
c.j. langenhovenmoenieversuimomjoubriefnog'nslagoorteleesniemiskienweetdiemanniedatjybeterisasfoutjieswatontgliphetmoenie versuimversuim omom joujou briefbrief nognog 'nn slagslag oorte leeslees niemiskien weetweet diedie manman nienie datdat jyjy beterbeter isis asas diedie foutjiesfoutjies watwat joujou ontglipontglip hethet niemoenie versuim omversuim om jouom jou briefjou brief nogbrief nog 'nnog 'n slagn slag oorslag oor teoor te leeste lees niemiskien weet dieweet die mandie man nieman nie datnie dat jydat jy beterjy beter isbeter is asis as dieas die foutjiesdie foutjies watfoutjies wat jouwat jou ontglipjou ontglip hetontglip het niemoenie versuim om jouversuim om jou briefom jou brief nogjou brief nog 'nbrief nog 'n slagnog 'n slag oorn slag oor teslag oor te leesoor te lees niemiskien weet die manweet die man niedie man nie datman nie dat jynie dat jy beterdat jy beter isjy beter is asbeter is as dieis as die foutjiesas die foutjies watdie foutjies wat joufoutjies wat jou ontglipwat jou ontglip hetjou ontglip het niemoenie versuim om jou briefversuim om jou brief nogom jou brief nog 'njou brief nog 'n slagbrief nog 'n slag oornog 'n slag oor ten slag oor te leesslag oor te lees niemiskien weet die man nieweet die man nie datdie man nie dat jyman nie dat jy beternie dat jy beter isdat jy beter is asjy beter is as diebeter is as die foutjiesis as die foutjies watas die foutjies wat joudie foutjies wat jou ontglipfoutjies wat jou ontglip hetwat jou ontglip het nie

Moenie skryf om te preek nie. Jy weet nie of die man nie miskien self meer besorg is oor sy siel as jy oor joue en syne saam nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-te-preek-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-self-meer-besorg-is-oor-sy-siel-as-jy-oor-joue-syne-saam-nie
Moenie skryf om ongevraagde raad aan te bie nie. Jy weet nie of die man nie miskien te dom is om te weet dat jy slimmer is as hy nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-ongevraagde-raad-aan-te-bie-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-te-dom-is-om-te-weet-dat-jy-slimmer-is-as-hy-nie
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie