Moenie soos kinder vir vermaak lees nie, of soos ambisieuse mense om iets te leer nie. Nee, lees om te lewe.


moenie-soos-kinder-vir-vermaak-lees-nie-of-soos-ambisieuse-mense-om-iets-te-leer-nie-nee-lees-om-te-lewe
gustave flaubertmoeniesooskindervirvermaakleesnieofambisieusemenseomietsteleernieneelewemoenie soossoos kinderkinder virvir vermaakvermaak leeslees niesoos ambisieuseambisieuse mensemense omom ietsiets tete leerleer nielees omom tete lewemoenie soos kindersoos kinder virkinder vir vermaakvir vermaak leesvermaak lees niesoos ambisieuse menseambisieuse mense ommense om ietsom iets teiets te leerte leer nielees om teom te lewemoenie soos kinder virsoos kinder vir vermaakkinder vir vermaak leesvir vermaak lees niesoos ambisieuse mense omambisieuse mense om ietsmense om iets teom iets te leeriets te leer nielees om te lewemoenie soos kinder vir vermaaksoos kinder vir vermaak leeskinder vir vermaak lees niesoos ambisieuse mense om ietsambisieuse mense om iets temense om iets te leerom iets te leer nie

As jy iets wil weet wat niemand weet nie, gaan lees wat almal lees, net 'n jaar daarna. -Ralph Waldo Emerson
as-jy-iets-wil-weet-wat-niemand-weet-nie-gaan-lees-wat-almal-lees-net-'n-jaar-daarna
Die mens wat nie goeie boeke lees nie, het geen voordeel bo die mens wat nie kan lees nie. -Mark Twain
die-mens-wat-nie-goeie-boeke-lees-nie-het-geen-voordeel-bo-die-mens-wat-nie-kan-lees-nie
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie
Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene