Moenie skryf om ongevraagde raad aan te bie nie. Jy weet nie of die man nie miskien te dom is om te weet dat jy slimmer is as hy nie.


moenie-skryf-om-ongevraagde-raad-aan-te-bie-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-te-dom-is-om-te-weet-dat-jy-slimmer-is-as-hy-nie
c.j. langenhovenmoenieskryfomongevraagderaadaantebieniejyweetnieofdiemanmiskiendomisdatjyslimmerashymoenie skryfskryf omom ongevraagdeongevraagde raadraad aanaan tete biebie niejy weetweet niedie manman nienie miskienmiskien tete domdom isis omom tete weetweet datdat jyjy slimmerslimmer isis asas hyhy niemoenie skryf omskryf om ongevraagdeom ongevraagde raadongevraagde raad aanraad aan teaan te biete bie niejy weet nienie of diedie man nieman nie miskiennie miskien temiskien te domte dom isdom is omis om teom te weette weet datweet dat jydat jy slimmerjy slimmer isslimmer is asis as hyas hy niemoenie skryf om ongevraagdeskryf om ongevraagde raadom ongevraagde raad aanongevraagde raad aan teraad aan te bieaan te bie nieweet nie of dienie of die mandie man nie miskienman nie miskien tenie miskien te dommiskien te dom iste dom is omdom is om teis om te weetom te weet datte weet dat jyweet dat jy slimmerdat jy slimmer isjy slimmer is asslimmer is as hyis as hy niemoenie skryf om ongevraagde raadskryf om ongevraagde raad aanom ongevraagde raad aan teongevraagde raad aan te bieraad aan te bie niejy weet nie of dieweet nie of die mannie of die man niedie man nie miskien teman nie miskien te domnie miskien te dom ismiskien te dom is omte dom is om tedom is om te weetis om te weet datom te weet dat jyte weet dat jy slimmerweet dat jy slimmer isdat jy slimmer is asjy slimmer is as hyslimmer is as hy nie

Moenie skryf om te preek nie. Jy weet nie of die man nie miskien self meer besorg is oor sy siel as jy oor joue en syne saam nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-te-preek-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-self-meer-besorg-is-oor-sy-siel-as-jy-oor-joue-syne-saam-nie
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie
Grappies oor dom blondines traak my nie, want ek weet ek is nie dom nie ... ek is ook nie blond nie. -Dolly Parton
grappies-oor-dom-blondines-traak-my-nie-want-ek-weet-ek-is-nie-dom-nie-ek-is-ook-nie-blond-nie
Jy eet aan jou eie tafel lekker omdat jy weet hoe dit in die kombuis toegaan. Aan die vreemde, omdat jy dit nie weet nie. -C.J. Langenhoven
jy-eet-aan-jou-eie-tafel-lekker-omdat-jy-weet-hoe-dit-in-die-kombuis-toegaan-aan-die-vreemde-omdat-jy-dit-nie-weet-nie
Die man wat vandag hierdie vak bevlieg en môre daardie wys self dat hy nie weet wat sy roeping is nie. Sy inkomste wys dit ook. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-vandag-hierdie-vak-bevlieg-môre-daardie-wys-self-dat-hy-nie-weet-wat-sy-roeping-is-nie-sy-inkomste-wys-dit-ook
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt