Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees?


moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
c.j. langenhovenmoeniebydiehuisrondlêjouknegtewerktoestuurnieasjyvireiebelangetraagishoekanverwagdathulle'nanders'nywerigmoetweesmoenie byby diedie huishuis rondlêrondlê enen joujou knegteknegte werkwerk toetoe stuurstuur nieas jyjy virvir joujou eieeie belangebelange traagtraag ishoe kankan jyjy verwagverwag datdat hullehulle virvir 'nander s'ns'n ywerigywerig moetmoet weesmoenie by dieby die huisdie huis rondlêhuis rondlê enrondlê en jouen jou knegtejou knegte werkknegte werk toewerk toe stuurtoe stuur nieas jy virjy vir jouvir jou eiejou eie belangeeie belange traagbelange traag ishoe kan jykan jy verwagjy verwag datverwag dat hulledat hulle virhulle vir 'nvir 'n andern ander s'nander s'n ywerigs'n ywerig moetywerig moet wees

Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê.Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie.Skryfwerk is soos 'n offerande. Jy bring dit na die altaar en hoop dit sal aanvaar word. Jy bid ten minste dat verwerping jou nie tot woede sal dryf en jou in 'n Kain sal verander nie. Miskien, op 'n naïewe manier, skep jy jou gunsteling skatte en pak dit op 'n ondiskriminerende stapel. Diegene wat nie hul waarde besef nie, mag dit later eendag doen. En jy voel nie asof jy aldag vir jou tydgenote skryf nie. Dit mag wel wees dat jou ware lesers nog nie hier is nie en dat jou boeke hulle te voorskyn sal bring.Maar die bloemlesing-skêr-en-gompot-literateurs...Ek sien nie waarom ek hulle behulpsaam moet wees by hulle werk met potte en panne - hulle eie gompotte en ander mense se harsingspanne - en by hulle gebruik om to get rich quick deur te maai waar hulle nie gesaai het nie.Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring.Stuur jou buurman se vee skut toe en vind die skutgeld te min om vir jouself nog 'n veewagter te huur.