Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees?


moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
c.j. langenhovenmoeniebydiehuisrondlêjouknegtewerktoestuurnieasjyvireiebelangetraagishoekanverwagdathulle'nanders'nywerigmoetweesmoenie byby diedie huishuis rondlêrondlê enen joujou knegteknegte werkwerk toetoe stuurstuur nieas jyjy virvir joujou eieeie belangebelange traagtraag ishoe kankan jyjy verwagverwag datdat hullehulle virvir 'nander s'ns'n ywerigywerig moetmoet weesmoenie by dieby die huisdie huis rondlêhuis rondlê enrondlê en jouen jou knegtejou knegte werkknegte werk toewerk toe stuurtoe stuur nieas jy virjy vir jouvir jou eiejou eie belangeeie belange traagbelange traag ishoe kan jykan jy verwagjy verwag datverwag dat hulledat hulle virhulle vir 'nvir 'n andern ander s'nander s'n ywerigs'n ywerig moetywerig moet wees

Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Stuur jou buurman se vee skut toe en vind die skutgeld te min om vir jouself nog 'n veewagter te huur. -C.J. Langenhoven
stuur-jou-buurman-se-vee-skut-toe-vind-die-skutgeld-te-min-om-vir-jouself-nog-'n-veewagter-te-huur