Moenie 'n man help wat homself kan help nie. Jy maak hom hulpeloos vir die toekoms en jy vermors die hulp wat jy vir 'n werklik behoeftige moes gespaar het.


moenie-'n-man-help-wat-homself-kan-help-nie-jy-maak-hom-hulpeloos-vir-die-toekoms-jy-vermors-die-hulp-wat-jy-vir-'n-werklik-behoeftige-moes-gespaar
c.j. langenhovenmoenie'nmanhelpwathomselfkanniejymaakhomhulpeloosvirdietoekomsjyvermorshulpwerklikbehoeftigemoesgespaarhetmoenie 'nn manman helphelp watwat homselfhomself kankan helphelp niejy maakmaak homhom hulpelooshulpeloos virvir diedie toekomstoekoms enen jyjy vermorsvermors diedie hulphulp watwat jyjy virvir 'nn werklikwerklik behoeftigebehoeftige moesmoes gespaargespaar hetmoenie 'n mann man helpman help wathelp wat homselfwat homself kanhomself kan helpkan help niejy maak hommaak hom hulpelooshom hulpeloos virhulpeloos vir dievir die toekomsdie toekoms entoekoms en jyen jy vermorsjy vermors dievermors die hulpdie hulp wathulp wat jywat jy virjy vir 'nvir 'n werklikn werklik behoeftigewerklik behoeftige moesbehoeftige moes gespaarmoes gespaar het

Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Ons moenie onder mekaar sit en membrane jag, terwyl ons Afrikaanse letterkunde vir die eerste keer werklik bedreig word nie. -P.G. du Plessis
ons-moenie-onder-mekaar-sit-membrane-jag-terwyl-ons-afrikaanse-letterkunde-vir-die-eerste-keer-werklik-bedreig-word-nie
Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander. -C.J. Langenhoven
op-die-end-werk-die-vlytige-man-vir-homself-die-luiaard-vir-'n-ander