Moenie 'n ander beskuldig dat hy sy oë oopgehou het onder die gebed nie; hy het maar net gekyk of joue toe was.


moenie-'n-ander-beskuldig-dat-hy-sy-oë-oopgehou-het-onder-die-gebed-nie-hy-het-maar-net-gekyk-of-joue-toe-was
c.j. langenhovenmoenie'nanderbeskuldigdathysyooopgehouhetonderdiegebedniemaarnetgekykofjouetoewasmoenie 'nander beskuldigbeskuldig datdat hyhy sysy oëoë oopgehouoopgehou hethet onderonder diedie gebedgebed niehy hethet maarmaar netnet gekykjoue toetoe wasmoenie 'n andern ander beskuldigander beskuldig datbeskuldig dat hydat hy syhy sy oësy oë oopgehouoë oopgehou hetoopgehou het onderhet onder dieonder die gebeddie gebed niehy het maarhet maar netmaar net gekykgekyk of jouejoue toe wasmoenie 'n ander beskuldign ander beskuldig datander beskuldig dat hybeskuldig dat hy sydat hy sy oëhy sy oë oopgehousy oë oopgehou hetoë oopgehou het onderoopgehou het onder diehet onder die gebedonder die gebed niehy het maar nethet maar net gekyknet gekyk of jouegekyk of joue toemoenie 'n ander beskuldig datn ander beskuldig dat hyander beskuldig dat hy sybeskuldig dat hy sy oëdat hy sy oë oopgehouhy sy oë oopgehou hetsy oë oopgehou het onderoë oopgehou het onder dieoopgehou het onder die gebedhet onder die gebed niehy het maar net gekykmaar net gekyk of jouenet gekyk of joue toegekyk of joue toe was

Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met
Moenie skryf om te preek nie. Jy weet nie of die man nie miskien self meer besorg is oor sy siel as jy oor joue en syne saam nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-te-preek-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-self-meer-besorg-is-oor-sy-siel-as-jy-oor-joue-syne-saam-nie
Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien. -Olga Sema
jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien