Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou, met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.


met-spaarsaamheid-sal-jy-uit-die-kleinste-inkomste-iets-oorhou-met-verkwistery-sal-die-grootste-vir-jou-te-min-wees
c.j. langenhovenmetspaarsaamheidsaljyuitdiekleinsteinkomsteietsoorhoumetverkwisterygrootstevirjouteminweesmet spaarsaamheidspaarsaamheid salsal jyjy uituit diedie kleinstekleinste inkomsteinkomste ietsiets oorhoumet verkwisteryverkwistery salsal diedie grootstegrootste virvir joujou tete minmin weesmet spaarsaamheid salspaarsaamheid sal jysal jy uitjy uit dieuit die kleinstedie kleinste inkomstekleinste inkomste ietsinkomste iets oorhoumet verkwistery salverkwistery sal diesal die grootstedie grootste virgrootste vir jouvir jou tejou te minte min weesmet spaarsaamheid sal jyspaarsaamheid sal jy uitsal jy uit diejy uit die kleinsteuit die kleinste inkomstedie kleinste inkomste ietskleinste inkomste iets oorhoumet verkwistery sal dieverkwistery sal die grootstesal die grootste virdie grootste vir jougrootste vir jou tevir jou te minjou te min weesmet spaarsaamheid sal jy uitspaarsaamheid sal jy uit diesal jy uit die kleinstejy uit die kleinste inkomsteuit die kleinste inkomste ietsdie kleinste inkomste iets oorhoumet verkwistery sal die grootsteverkwistery sal die grootste virsal die grootste vir joudie grootste vir jou tegrootste vir jou te minvir jou te min wees

Met gehoorsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees. -C.J. Langenhoven
met-gehoorsaamheid-sal-jy-uit-die-kleinste-inkomste-iets-oorhou-met-verkwistery-sal-die-grootste-vir-jou-te-min-wees
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou