Met die enkele uitsondering van Homerus is daar geen skrywer van gehalte...wat ek so kan verag soos Shakespeare wanneer ek my verstand teen syne meet nie...Dit sal waarskynlik 'n verligting vir my wees om hom op te grawe en klippe na hom te gooi.


met-die-enkele-uitsondering-van-homerus-is-daar-geen-skrywer-van-gehaltewat-ek-so-kan-verag-soos-shakespeare-wanneer-ek-my-verstand-teen-syne-meet
george bernard shawmetdieenkeleuitsonderingvanhomerusisdaargeenskrywergehaltewateksokanveragsoosshakespearewanneermyverstandteensynemeetnieditsalwaarskynlik'nverligtingvirweesomhomoptegraweklippenagooimet diedie enkeleenkele uitsonderinguitsondering vanvan homerushomerus isis daardaar geengeen skrywerskrywer vanvan gehaltewatgehaltewat ekek soso kankan veragverag soossoos shakespeareshakespeare wanneerwanneer ekek mymy verstandteen synesyne meetmeet nieditniedit salsal waarskynlikwaarskynlik 'nn verligtingverligting virvir mymy weeswees omom homhom opop tete grawegrawe enen klippeklippe nana homhom tete gooimet die enkeledie enkele uitsonderingenkele uitsondering vanuitsondering van homerusvan homerus ishomerus is daaris daar geendaar geen skrywergeen skrywer vanskrywer van gehaltewatvan gehaltewat ekgehaltewat ek soek so kanso kan veragkan verag soosverag soos shakespearesoos shakespeare wanneershakespeare wanneer ekwanneer ek myek my verstandmy verstand teenverstand teen syneteen syne meetsyne meet nieditmeet niedit salniedit sal waarskynliksal waarskynlik 'nwaarskynlik 'n verligtingn verligting virverligting vir myvir my weesmy wees omwees om homom hom ophom op teop te grawete grawe engrawe en klippeen klippe naklippe na homna hom tehom te gooi

Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel.'n Prins wat dus so verplig word om goed te weet hoe om soos 'n dier op te tree, moet die jakkals en die leeu naboots, want die leeu kan hom nie self beskerm teen lokvalle nie, en die jakkals kan hom nie self beskerm teen wolwe nie. Jy moet dus 'n jakkals wees om lokvalle te herken en 'n leeu om die wolwe skrik te maak.Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie.Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap.Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self.