Mens sê nie te veel nie as jy beweer dat die helfde van die slegte gevoel tussen Afrikaners en Engelse in Suid-Afrika veroorsaak is deur die onoordeelkundige en dikwels onregverdige inmenging van Engeland.


mens-sê-nie-te-veel-nie-as-jy-beweer-dat-die-helfde-van-die-slegte-gevoel-tussen-afrikaners-engelse-in-suid-afrika-veroorsaak-is-deur-die
j.b.m. hertzogmensnieteveelasjybeweerdatdiehelfdevanslegtegevoeltussenafrikanersengelseinsuidafrikaveroorsaakisdeuronoordeelkundigedikwelsonregverdigeinmengingengelandmens sêsê nienie tete veelveel nienie asas jyjy beweerbeweer datdat diedie helfdehelfde vanvan diedie slegteslegte gevoelgevoel tussentussen afrikanersafrikaners enen engelseengelse inveroorsaak isis deurdeur diedie onoordeelkundigeonoordeelkundige enen dikwelsdikwels onregverdigeonregverdige inmenginginmenging vanvan engelandmens sê niesê nie tenie te veelte veel nieveel nie asnie as jyas jy beweerjy beweer datbeweer dat diedat die helfdedie helfde vanhelfde van dievan die slegtedie slegte gevoelslegte gevoel tussengevoel tussen afrikanerstussen afrikaners enafrikaners en engelseen engelse inveroorsaak is deuris deur diedeur die onoordeelkundigedie onoordeelkundige enonoordeelkundige en dikwelsen dikwels onregverdigedikwels onregverdige inmengingonregverdige inmenging vaninmenging van engeland

Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Ek is dikwels op my knieë gedryf deur die oorweldigende sekerheid dat ek nêrens elders het om heen te gaan nie. My eie wysheid, en die van die mense rondom my, het onvoldoende gelyk vir die dag. -Abraham Lincoln
ek-is-dikwels-op-my-knieë-gedryf-deur-die-oorweldigende-sekerheid-dat-ek-nêrens-elders-het-om-heen-te-gaan-nie-my-eie-wysheid-die-van-die-mense
Afrikaans is een van Suid-Afrika se trotsste veelrassige prestasies. -Jan Rabie
afrikaans-is-een-van-suid-afrika-se-trotsste-veelrassige-prestasies