Medelye sal meer sondes uitwis as verdoeming.


medelye-sal-meer-sondes-uitwis-as-verdoeming
henry ward beechermedelyesalmeersondesuitwisasverdoemingmedelye salsal meermeer sondessondes uitwisuitwis asas verdoemingmedelye sal meersal meer sondesmeer sondes uitwissondes uitwis asuitwis as verdoemingmedelye sal meer sondessal meer sondes uitwismeer sondes uitwis assondes uitwis as verdoemingmedelye sal meer sondes uitwissal meer sondes uitwis asmeer sondes uitwis as verdoeming

Die bestemming van die tragedie is om ons vatbaarheid vir medelye te vergroot. -Gotthold Ephraim Lessing
die-bestemming-van-die-tragedie-is-om-ons-vatbaarheid-vir-medelye-te-vergroot
'n Vrou wat skryf, pleeg twee sondes: sy vermeerder die aantal boeke en sy verminder die aantal vrouens. -Alphonse Karr
'n-vrou-wat-skryf-pleeg-twee-sondes-sy-vermeerder-die-aantal-boeke-sy-verminder-die-aantal-vrouens
Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is 'n leuen. Die oneerlike melkboer sal niemand bedrieg as hy die bottels vol skoon water maak nie. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-waarheid-daarby-is-te-gevaarliker-is-'n-leuen-die-oneerlike-melkboer-sal-niemand-bedrieg-as-hy-die-bottels-vol-skoon-water-maak-nie