Mag die penne van diplomate nie weer bederf wat die volk met sulke groot inspanning bereik het nie.


mag-die-penne-van-diplomate-nie-weer-bederf-wat-die-volk-met-sulke-groot-inspanning-bereik-het-nie
gebhard leberecht von bluchermagdiepennevandiplomatenieweerbederfwatvolkmetsulkegrootinspanningbereikhetniemag diedie pennepenne vanvan diplomatediplomate nienie weerweer bederfbederf watwat diedie volkvolk metmet sulkesulke grootgroot inspanninginspanning bereikbereik hethet niemag die pennedie penne vanpenne van diplomatevan diplomate niediplomate nie weernie weer bederfweer bederf watbederf wat diewat die volkdie volk metvolk met sulkemet sulke grootsulke groot inspanninggroot inspanning bereikinspanning bereik hetbereik het niemag die penne vandie penne van diplomatepenne van diplomate nievan diplomate nie weerdiplomate nie weer bederfnie weer bederf watweer bederf wat diebederf wat die volkwat die volk metdie volk met sulkevolk met sulke grootmet sulke groot inspanningsulke groot inspanning bereikgroot inspanning bereik hetinspanning bereik het niemag die penne van diplomatedie penne van diplomate niepenne van diplomate nie weervan diplomate nie weer bederfdiplomate nie weer bederf watnie weer bederf wat dieweer bederf wat die volkbederf wat die volk metwat die volk met sulkedie volk met sulke grootvolk met sulke groot inspanningmet sulke groot inspanning bereiksulke groot inspanning bereik hetgroot inspanning bereik het nie

Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig.Soos medisyne nie sy doel kan bereik as dit te sterk is nie, so is dit ook met kritiek wat die grense van billikheid oorskry.Die mens was nooit met groter vreugde vervul as toe hy 'n katedraal gebou het nie: iets wat met die eerste oogopslag na 'n groot standbeeld lyk, maar van nader beskou, so lewendig en opwindend soos 'n woud is.Liewer die grofste werk wat 'n geskiedenis meedeel of aan 'n gebeurtenis herinner, as die rykste sonder betekenis. Op groot openbare geboue mag nie een enkele ornament voorkom wat nie tot die verstand spreek nie.'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word.hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde.