Maar net so seker as wat die Afrikanervolk 'n volk van bevryding is, so seker is hy ook 'n volk van onderdrukking.


maar-net-so-seker-as-wat-die-afrikanervolk-'n-volk-van-bevryding-is-so-seker-is-hy-ook-'n-volk-van-onderdrukking
johan degenaarmaarnetsosekeraswatdieafrikanervolk'nvolkvanbevrydingisishyookonderdrukkingmaar netnet soso sekerseker asas watwat diedie afrikanervolkafrikanervolk 'nn volkvolk vanvan bevrydingbevryding isso sekerseker isis hyhy ookook 'nn volkvolk vanvan onderdrukkingmaar net sonet so sekerso seker asseker as watas wat diewat die afrikanervolkdie afrikanervolk 'nafrikanervolk 'n volkn volk vanvolk van bevrydingvan bevryding isso seker isseker is hyis hy ookhy ook 'nook 'n volkn volk vanvolk van onderdrukkingmaar net so sekernet so seker asso seker as watseker as wat dieas wat die afrikanervolkwat die afrikanervolk 'ndie afrikanervolk 'n volkafrikanervolk 'n volk vann volk van bevrydingvolk van bevryding isso seker is hyseker is hy ookis hy ook 'nhy ook 'n volkook 'n volk vann volk van onderdrukkingmaar net so seker asnet so seker as watso seker as wat dieseker as wat die afrikanervolkas wat die afrikanervolk 'nwat die afrikanervolk 'n volkdie afrikanervolk 'n volk vanafrikanervolk 'n volk van bevrydingn volk van bevryding isso seker is hy ookseker is hy ook 'nis hy ook 'n volkhy ook 'n volk vanook 'n volk van onderdrukking

nou betoog 'n geleerde elle en lelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreg van 'n volken ons wat nooit 'n volk was niemaar slegs volk -Breyten Breytenbach
nou-betoog-'n-geleerde-lelle-geleerdheidoor-die-selfbestemmingsreg-van-'n-volken-ons-wat-nooit-'n-volk-was-niemaar-slegs-volk
Ons volk is geen volk van soldaten: het zijn hoofden van gezinnen, belastingbetalers... -M.T. Steyn
ons-volk-is-geen-volk-van-soldaten-het-zijn-hoofden-van-gezinnen-belastingbetalers
...dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie. -Abraham Lincoln
dat-regering-van-die-volk-deur-die-volk-vir-die-volk-nie-sal-sterf-op-aarde-nie
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou