maar kyk, ons is elkself die koetsier van verbygaan, goejop-regop met handeverwelkom die doodskar se leisels. wat só bid-bid is on reisgewik, koel, 'n skelet gekelk in die dagkabaai van vleis...


maar-kyk-ons-is-elkself-die-koetsier-van-verbygaan-goejop-regop-met-handeverwelkom-die-doodskar-se-leisels-wat-só-bid-bid-is-on-reisgewik-koel-'n
breyten breytenbachmaarkykonsiselkselfdiekoetsiervanverbygaangoejopregopmethandeverwelkomdoodskarseleiselswatbidbidonreisgewikkoel'nskeletgekelkindagkabaaivleismaar kykons isis elkselfelkself diedie koetsierkoetsier vanvan verbygaanmet handeverwelkomhandeverwelkom diedie doodskardoodskar sese leiselswat sóis onon reisgewikn skeletskelet gekelkgekelk inin diedie dagkabaaidagkabaai vanvan vleisons is elkselfis elkself dieelkself die koetsierdie koetsier vankoetsier van verbygaanmet handeverwelkom diehandeverwelkom die doodskardie doodskar sedoodskar se leiselsis on reisgewikn skelet gekelkskelet gekelk ingekelk in diein die dagkabaaidie dagkabaai vandagkabaai van vleis

God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
...as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. -Die Bybel
as-jy-bid-gaan-na-jou-kamer-toe-maak-die-deur-toe-bid-tot-jou-vader-wat-jy-nie-kan-nie
Laat my nie bid om van gevare beskerm te word nie, maar om dit vreesloos te weerstaan. -Rabindranath Tagore
laat-my-nie-bid-om-van-gevare-beskerm-te-word-nie-maar-om-dit-vreesloos-te-weerstaan
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons