Maar die bloemlesing-skêr-en-gompot-literateurs...Ek sien nie waarom ek hulle behulpsaam moet wees by hulle werk met potte en panne - hulle eie gompotte en ander mense se harsingspanne - en by hulle gebruik om to get rich quick deur te maai waar hulle nie gesaai het nie.


maar-die-bloemlesing-skêr-gompot-literateursek-nie-waarom-ek-hulle-behulpsaam-moet-wees-by-hulle-werk-met-potte-panne-hulle-eie-gompotte
c.j. langenhovenmaardiebloemlesingskêrengompotliterateursekniewaaromekhullebehulpsaammoetweesbywerkmetpottepanneeiegompotteandermenseseharsingspannegebruikomtogetrichquickdeurtemaaiwaargesaaihetniemaar diesien nienie waaromwaarom ekek hullehulle behulpsaambehulpsaam moetmoet weeswees byby hullehulle werkwerk metmet pottepotte enen pannepannehullehulle eieeie gompottegompotte enander mensemense sese harsingspanneharsingspanneen byby hullehulle gebruikgebruik omget richrich quickquick deurdeur tete maaimaai waarwaar hullehulle nienie gesaaigesaai hethet niesien nie waaromnie waarom ekwaarom ek hulleek hulle behulpsaamhulle behulpsaam moetbehulpsaam moet weesmoet wees bywees by hulleby hulle werkhulle werk metwerk met pottemet potte enpotte en panneen pannehulle eiehulle eie gompotteeie gompotte engompotte en anderen ander menseander mense semense se harsingspannese harsingspanneen byen by hulleby hulle gebruikhulle gebruik omom to getget rich quickrich quick deurquick deur tedeur te maaite maai waarmaai waar hullewaar hulle niehulle nie gesaainie gesaai hetgesaai het nie

Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg! -Cecil John Rhodes
daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud