Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel.


maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
c.j. langenhovenmaakvirdiemanwatnieomgeegoeiewerkdiesalditbyhomookjoukombestelmaak virvir diedie manman watwat nienie omgeeomgee nienie goeiegoeie werkdie manman watwat omgeeomgee salsal ditdit byby homhom sienen ookook byby joujou komkom bestelmaak vir dievir die mandie man watman wat niewat nie omgeenie omgee nieomgee nie goeienie goeie werkdie man watman wat omgeewat omgee salomgee sal ditsal dit bydit by homby hom sienhom sien ensien en ooken ook byook by jouby jou komjou kom bestelmaak vir die manvir die man watdie man wat nieman wat nie omgeewat nie omgee nienie omgee nie goeieomgee nie goeie werkdie man wat omgeeman wat omgee salwat omgee sal ditomgee sal dit bysal dit by homdit by hom sienby hom sien enhom sien en ooksien en ook byen ook by jouook by jou komby jou kom bestelmaak vir die man watvir die man wat niedie man wat nie omgeeman wat nie omgee niewat nie omgee nie goeienie omgee nie goeie werkdie man wat omgee salman wat omgee sal ditwat omgee sal dit byomgee sal dit by homsal dit by hom siendit by hom sien enby hom sien en ookhom sien en ook bysien en ook by jouen ook by jou komook by jou kom bestel

Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
Moenie 'n man help wat homself kan help nie. Jy maak hom hulpeloos vir die toekoms en jy vermors die hulp wat jy vir 'n werklik behoeftige moes gespaar het. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-man-help-wat-homself-kan-help-nie-jy-maak-hom-hulpeloos-vir-die-toekoms-jy-vermors-die-hulp-wat-jy-vir-'n-werklik-behoeftige-moes-gespaar
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee